Zapošljavanje

Ciljevi:

 1. Postizanje veće zaposlenosti Roma
 2. Zapošljavanje većeg broja Roma u programima javnih radova
 3. Uključivanje Roma u programe osposobljavanja za zanimanje
 4. Zapošljavanje savjetnika za posredovanje pri zapošljavanju Roma
 5. Sufinanciranje zapošljavanja Roma

Problem zapošljavanja Roma višestruki su, pa o njima treba govoriti multidisciplinarno. Osnovne prepreke zapošljavanja Roma na otvorenom tržištu su:

 • niska razina obrazovanja i neprihvaćanje dokvalifikacije i dodatnog osposobljavanja Roma;
 • predrasude poslodavaca, ali i kriva percepcija Roma da su diskriminirana manjina te da je svejedno što čine, ali da posao ne mogu dobiti;
 • marginaliziranost romske populacije i život u siromaštvu.

U Hrvatskoj se već nekoliko godina bilježi znatan broj nezaposlenih. Zbog nedovoljnog otvaranja novih radnih mjesta, ima poteškoća u zapošljavanju gotovo svih kategorija stanovništva, a poglavito onih nižeg stupnja zapošljivosti, npr. mladih osoba bez radnog iskustva, osoba nižeg obrazovnog statusa, dugotrajno nezaposlenih osoba, osoba starije dobi itd. U teže zapošljive osobe spadaju i pripadnici romske populacije, kako zbog obilježja koja se vrednuju na tržištu rada (stručno obrazovanje, radno iskustvo itd.), tako i zbog još uvijek prisutnih predrasuda.

Kao što je to problem u ukupnoj populaciji, tako je i u registriranoj nezaposlenoj populaciji teško utvrditi broj Roma, a time i njihovu detaljniju sociodemografsku i socioekonomsku strukturu. Naime, nezaposleni Romi se često izjašnjavaju kao pripadnici neke druge narodnosti. Problem kod registrirane nezaposlenosti je tim veći što se podatak o nacionalnoj pripadnosti ne nalazi u službenim podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Analiza zapošljavanja Roma pokazuje da se uzroci otežanog zapošljavanja mogu pronaći u vrlo niskoj obrazovnoj i kvalifikacijskoj strukturi pripadnika te nacionalne manjine. Tako npr. podaci o obrazovnoj strukturi evidentiranih nezaposlenih Roma u Međimurskoj županiji pokazuju da vrlo mali broj njih ima završenu srednju školu (od 1.300 evidentiranih nezaposlenih Roma potkraj studenoga 2002. godine tek 41 je imao završenu srednju školu), a veliki broj Roma mlađe dobi nema završenu osnovnu školu ili su nepismeni.

Cilj:

Osigurati veću zapošljivost Roma. Polazeći od Preporuka Odbora ministara Rec(2001)17 Vijeća Europe o poboljšanju ekonomskog položaja Roma, te s obzirom na ranije spomenute poteškoće u zapošljavanju radnika romske nacionalnosti, predlaže se spektar mjera koje bi mogle povećati zapošljivost ove kategorije nezaposlenih osoba, radno ih angažirati i, naposljetku, poboljšati njihov socioekonomski položaj, te stvoriti jednak pristup Roma zapošljavanju.
 

Mjere:

 1. Zapošljavanje u programima javnih radova, u čemu Hrvatski zavod za zapošljavanje već ima neka pozitivna iskustva. Naime, ovaj oblik zapošljavanja može se odvijati u nekoliko tipova programa:

  a) Romi za Rome: program samopomoći Roma putem javnih radova kojima se izgrađuje neophodna infrastruktura za romska naselja - kanalizacija, elektrifikacija, osnovne zdravstvene i dr. usluge.

  b) Romi za lokalnu zajednicu: s obzirom na nisku zapošljivost, odnosno izrazito nepovoljnu obrazovnu i kvalifikacijsku strukturu radno sposobne romske populacije, njihovo zapošljavanje je za sada moguće prvenstveno na programima javnih radova u lokalnoj zajednici, i to uglavnom na programima zaštite okoliša, komunalne djelatnosti, šumarstvu i poljoprivredi. Radi se o poslovima na razini nekvalificiranih i polukvalificiranih radnika.

  Nositelj: jedinice lokalne samouprave, Hrvatski zavod za zapošljavanje - Područna služba, romske udruge. Za provedbu programa potrebno je osigurati godišnje 31.200,00 kuna po osobi. Godišnje se u program planira uključiti oko 100 osoba.
  Rok: od 2004. do 2008. godine
  Sredstva: 3.120.000,00 kuna tijekom 2004. godine

 2. Osposobljavanje i zapošljavanje u svim gospodarskim granama: Kako bi se poboljšala zapošljivost ove populacije, nužno je uz programe zapošljavanja (osobito mladih osoba i žena) provoditi i programe osposobljavanja od jednostavnije do složenije razine, tj. od opismenjivanja, stjecanja znanja i vještina na radnome mjestu, do stjecanja zanimanja. Za provedbu programa potrebno je godišnje osigurati 10.000 kuna po osobi. Godišnje se u program planira uključiti oko 200 osoba. (Program osposobljavanja traje do 3 mjeseca).

  Nositelj: Ministarstvo prosvjete i športa i Hrvatski zavod za zapošljavanje.
  Rok: od 2004. do 2008. godine
  Sredstva: 1.000.000,00 kuna

 3. Osmišljavanje programa samozapošljavanja u nevezanom obrtu. Pripremili bi se gotovi poslovni planovi za potencijalne samozaposlene, organizirali tečajevi kojima se stječu znanja za vođenje legalnog posla i dobila inicijalna sredstva za početak rada. Također bi se osiguralo praćenje rada u prvoj godini, kako bi se osigurala opstojnost poduzetničkog pothvata. Za provedbu programa potrebno je osigurati do 10.000,00 kuna po osobi, kao bespovratna sredstva za samozapošljavanje. Potrebno je osigurati sredstva za izradu poslovnih planova (tečaj, izrada poslovnog plana, praćenje u prvoj godini – 3.000,00 kuna po osobi). Godišnje će u program biti uključeno 50 osoba.

  Nositelj: Ministarstvo za obrt, malo i srednje poduzetništvo i Hrvatski zavod za zapošljavanje.
  Rok: od 2004. do 2008. godine
  Sredstva: 650.000,00 kuna tijekom 2004. godine

 4. Evidentiranje i uključivanje Roma u programe priprema zapošljavanja. Nezaposlene Rome koji su na evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, potrebno je pozvati na ponovnu procjenu radnih potencijala. Kako se pretpostavlja da se većina Roma prijavljuje nadležnim službama za zapošljavanje radi ostvarivanja prava u sustavu socijalne skrbi, potrebno je utvrditi njihovu preostalu radnu sposobnost.

  Nositelj: Hrvatski zavod za zapošljavanje - Područna služba
  Rok: 2004. godina
  Sredstva: 12.000,00 kuna u 2004. godini

 5. Zapošljavanje šest savjetnika za posredovanje pri zapošljavanju Roma u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Planira se zaposliti šest savjetnika i provesti njihovu dodatnu edukaciju, kako bi se upoznali s kulturom življenja Roma, educiralo za primjenu mogućih mjera za poticanje zapošljavanja Roma te ih se izvježbalo za strukturiranje ciljane motivacijske radionice za potrebe Roma.

  Za provedbu programa potrebno je osigurati sredstva za troškove predavača, putne troškove za savjetnike te materijalne troškove (skripte, radni listovi za savjetodavce). Seminar bi bio jednodnevni, a obuhvatio bi skupinu od 12 savjetnika s područja nastanjenim Romima.

  Nositelj: Hrvatski zavod za zapošljavanje.
  Rok: 2004. godina
  Sredstva: Predvidjet će se Financijskim planom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 2004. godinu

 6. Razvijanje sustava prikupljanja sekundarnih sirovina za recikliranje koji bi zapošljavao pretežito Rome.

  Cilj ove mjere je da se sveobuhvatnim sustavom ekonomski opravdane aktivnosti prikupljanja sekundarnih sirovina zaposli Rome, kako bi im bez suvišne administracije bio dostupan posao na dnevnoj bazi i u trajanju koji sami odrede. Ova je mjera ciljana za onaj dio starije populacije koja nije spremna ići na dodatno osposobljavanje koje bi vodilo trajnom zaposlenju. Poznato je da i danas Romi donekle organizirano prikupljaju i sortiraju različite vrste otpada, ali nerazvijenost samog sustava ne omogućava redovne i dostatne prihode iz ovog izvora. Stoga će se poduzeti sljedeće:
  - analizirati postojeći sustav prikupljanja sekundarnih sirovina (do kraja 2003. godine - Ministarstvo gospodarstva)
  - napraviti poslovni plan za razvoj i umrežavanje poduzeća koja se bave ovom djelatnošću (lipanj 2004. godine, Ministarstvo gospodarstva)
  - osigurati sredstva za investiranje u razvoj ovog sektora i dovršiti projekt do kraja 2005. godine
  - definirati način organiziranog dnevnog odlaska na rad Roma, s unaprijed dogovorenih punktova, tj. formiranje dnevnih radnih grupa koje su plaćene prema dnevnom učinku – (lokalna uprava i samouprava, romske zajednice i udruge – u tijeku 2005. godine) osigurati suradnju romskih udruga i romskih obiteljskih vođa u organiziranju dnevnog rada (prije početka rada sustava).

  Nositelj: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ministarstvo gospodarstva.
  Rok provedbe: 2004.-2005. godina i dalje kontinuirano
  Sredstva: Prijedlog projekta i poslovni plan potrebno je predložiti za financiranje iz CARDS programa ili drugih multilateralnih izvora.

 7. Sufinanciranje zapošljavanja. Uvesti subvenciju za zapošljavanje Roma u trajanju od 24 mjeseca na načina da se poslodavcu financira i sufinancira trošak rada temeljem neto plaće od 1.500,00 kuna i to:
  - bruto plaća radnika u iznosu od 100%, u trajanju 3 mjeseca, temeljem 1.500,00 kuna (neto plaća i sveukupni doprinosi i porezi na i iz plaće)
  - 70% bruto plaće radnika, temeljem neto iznosa od 1.500,00 kuna, sljedećih 9 mjeseci:
  - 50% bruto plaće radnika, temeljem neto iznosa od 1.500,00 kuna, sljedećih 12 mjeseci

  Ukupno trajanje ugovorne obveze zadržavanja u radnom odnosu sufinancirane osobe je 24 mjeseca. Isplate poslodavcu vršit će se tromjesečno i to za prva 3 mjeseca unaprijed, a nakon 3., 6., 9., 12., 15., 18. i 21. mjeseca rada, poslodavac je dužan dostaviti dokaze o isplaćenim plaćama i uplaćenim doprinosima, da bi se izvršila sljedeća refundacija..

  Svim bi se poslodavcima, ako zaposle Roma s evidencije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, sufinancirao puni iznos plaće u trajanju od 3 mjeseca; u navedenom razdoblju, ako nisu zadovoljni radom zaposlenika, poslodavci mogu tražiti zamjenu iz iste skupine s evidencije nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Ukoliko poslodavac protekom navedenog roka otkaže ugovor o radu sufinanciranom zaposleniku, utvrđuje se razlog otkaza i prema utvrđenom razlogu poduzimaju aktivnosti za zamjenu ili povrat sredstava.

  U 2004. godini, potrebno je osigurati 610.500,00 kuna za zapošljavanje 30 osoba, a u 2005. godini 394.000,00 kuna.

  Nositelj: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Povjerenstvo Vlade za praćenje provedbe Nacionalnog programa zapošljavanja
  Rok: Prosinac 2003. - početak provedbe (nakon donošenja novog Nacionalnog akcijskog programa zapošljavanja) i dalje kontinuirano
  Sredstva: 610.000,00 kuna Fond za razvoj i zapošljavanje