Uključivanje Roma u društveni i politički život

Ciljevi:

 • Jačanje svijesti o potrebi sudjelovanja u procesima odlučivanja
 • Veća zastupljenost žena u predstavničkim tijelima i uključenost u procese odlučivanja
 • Stvaranje formalnih pretpostavki za uključivanje romskih predstavnika u nadležna tijela državne, područne (regionalne) i lokalne samouprave

Rome vrlo često i javnost i stručnjaci percipiraju kao marginalnu društvenu skupinu. Njihova marginalnost ima više dimenzija (Šućur, 2000.).

Važeći propisi Republike Hrvatske, posebno Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, iz prosinca 2002. godine, omogućili su i Romima da se kao pripadnici jedne od nacionalnih manjina u Hrvatskoj uključe u proces političkog odlučivanja.

Izbori za vijeća nacionalnih manjina provedeni u svibnju 2003. godine pokazali su visoku osviještenost Roma o potrebi sudjelovanja na izborima. Primjerice, odaziv romskih birača u općinama bio je preko 38%, što je veći postotak od odaziva mnogih drugih nacionalnih manjina. U vijeća su izabrani najvećim dijelom muškarci. No, predstoji daljnji rad na uključivanju Roma u proces odlučivanja na višim razinama upravljanja te djelovanje na većoj uključenosti žena u te procese.
 

Cilj:

Cilj je postići uključenost Roma u proces odlučivanja na svim razinama (lokalna, regionalna, državna) sukladno s vrijedećim propisima, te osvijestiti Rome, posebice žene, o mogućnostima i načinu ostvarivanja vlastitih prava.

Očekivani učinak je osnivanje romskih vijeća u županijama, gradovima i općinama, sukladno vrijedećim propisima, te postizanje razmjerne zastupljenosti žena u vijećima.
 

Mjere:

 1. Poticanje osnivanja manjinskih romskih vijeća na lokalnoj i regionalnoj razini te osiguranje zastupljenosti Roma u predstavničkim tijelima na tim razinama, kao i ostvarivanje mogućnosti izbora romskog predstavnika u Hrvatskom saboru.

  Sukladno s odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, broj 155/2002), Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj 45/2003) i Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (Narodne novine, broj 69/2003), omogućeno je osnivanje vijeća nacionalnih manjina i zastupljenost Roma u predstavničkim tijelima na lokalnoj i regionalnoj razini, te mogućnost izbora u Hrvatski sabor posebnih zastupnika nacionalnih manjina. Na taj način se omogućuje Romima sudjelovanje u aktivnostima i u odlučivanju o bitnim pitanjima njihovog življenja.

  Nositelj: Vlada RH, županije, gradovi i općine, u kojima Romi žive.
  Rok: tijekom druge polovice 2003. godine
  Sredstva: sukladno s propisima

 2. Predlaganje izmjena i dopuna vrijedećih propisa, kako bi se omogućilo sudjelovanje predstavnika Roma u statusu vanjskog suradnika–savjetnika, u postupcima ostvarivanja prava Roma u tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave.

  U postupcima ostvarivanja prava (stjecanje dokumenata, ostvarivanje zdravstvene i socijalne zaštite, prava iz područja zapošljavanja i dr.), ta će osoba pomagati Romima u prevladavanju jezične barijere, ispunjavanju obrazaca i sl.

  Nositelj: Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave
  Rok: donošenje propisa do kraja 2004. godine
  Sredstva: bruto plaća vanjskog suradnika - savjetnika, od 2005., iz sredstava gradskog proračuna,

 3. Osposobljavanje predstavnika Roma, posebice žena i mladih, za sudjelovanje u procesu odlučivanja, ostvarivanju prava i većoj uključenosti u društveni život.

  To se namjerava postići:
  - organiziranjem tečajeva za predstavnike Roma kojima bi stekli potrebna znanja o rukovođenju, o osnivanju i upravljanju udrugama, o sustavnom povezivanju udruga Roma i predstavnika područja naseljenih Romima, i osposobilo žene i mlade za unaprjeđenje položaja žena, upoznavanjem s pravima prema Konvenciji o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena, Konvenciji o pravima djeteta i drugim međunarodnim standardima,
  - organiziranjem tečajeva za osposobljavanje predstavnika većinskog stanovništva za rad s Romima,
  - izdavanjem prigodnih informativnih i promotivnih materijala i drugih pogodnih oblika komunikacije s Romima i između Roma, putem kojih bi se razmatrao tijek i način provedbe mjera iz ovog programa na lokalnoj i regionalnoj razini, te način sustavnog i učinkovitog uključivanja Roma u njihovu provedbu,
  - omogućavanjem sudjelovanja predstavnicima Roma na domaćim i međunarodnim seminarima i drugim skupovima posvećenim bitnim pitanjima za romsku populaciju, poticanjem suradnje Roma iz Hrvatske s predstavnicima Roma iz drugih zemalja te s međunarodnim institucijama i asocijacijama.

  Nositelj: Ured za nacionalne manjine
  Rok: tijekom 2004. godine i kontinuirano
  Sredstva: 200.000,00 kuna tijekom 2004. godine, sredstvima udruga, donacijama

 4. Provedba istraživanja "Romi u Hrvatskoj: asimilacija ili integracija".

  Tijekom 2004. godine započet će provedba spomenutog istraživanja kojem je cilj utvrditi stavove Roma o njihovom odnosu prema većinskom stanovništvu, stavove većinskog stanovništva prema Romima, te istražiti samoidentifikaciju Roma, njihov odnos prema vlastitoj kulturi i njenom očuvanju, svjetonazor, položaj žene u romskoj zajednici i sl.

  Bolje poznavanje Roma, njihovih zajedničkih osobina i stavova, te međusobnih različitosti, stavova prema većinskom stanovništvu i dr., omogućit će predlaganje dodatnih mjera Programa.

  Nositelj: Ured za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske
  Rok: prosinac 2004. godina
  Sredstva: 100.000,00 kuna tijekom 2004. godine, iz državnog proračuna, sredstvima udruga, donacijama