Ostvarivanje prava romske nacionalne manjine

Romi su jedna od 22 nacionalne manjine koje se izrijekom spominju u Izvorišnim osnovama Ustava Republike Hrvatske „… Republika Hrvatska ustanovljuje se kao nacionalna država hrvatskog naroda i država pripadnika nacionalnih manjina: Srba, Čeha, Slovaka, Talijana, Mađara, Židova, Nijemaca, Austrijanaca, Ukrajinaca, Rusina, Bošnjaka, Slovenaca, Crnogoraca, Makedonaca, Rusa, Bugara, Poljaka, Roma, Rumunja, Turaka, Vlaha, Albanaca i drugih, koji su njezini državljani, kojima se jamči ravnopravnost s građanima hrvatske narodnosti i ostvarivanje nacionalnih prava u skladu s demokratskim normama OUN-a i zemalja slobodnog svijeta.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku iz posljednjeg popisa stanovništva iz 2011. godine u Republici Hrvatskoj živi 16.975 Roma, dok je procjena Vijeća Europe o broju Roma bila između 30.000 i 40.000.

Tijekom 2017. godine, u okviru projekta „Prikupljanje baznih podataka za učinkovitu provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma“ financiranog u okviru IPA 2012 programa, koji je za Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina provodio konzorcij ugovaratelja Ecorys Hrvatska d.d. i Centar za mirovne studije, provedeno je opsežno znanstveno istraživanje romske populacije u Republici Hrvatskoj. Nalazi istraživanja objavljeni su u kolovozu 2018. godine u publikaciji „Uključivanje Roma u hrvatsko društvo: istraživanje baznih podataka“, dostupno na mrežnim stranicama Ureda.

Prema podacima iz istraživanja u Republici Hrvatskoj živi 24.524 pripadnika romske nacionalne manjine, na 134 lokaliteta u 15 županija Republike Hrvatske, što je dosad prvi precizni pokazatelj brojnosti romske populacije u Hrvatskoj.
 
Temeljni dokumenti Vlade Republike Hrvatske s ciljem poboljšanja položaja romske nacionalne manjine su sljedeći:

Nacionalna strategija za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine nadograđuje se na Nacionalni program za Rome iz 2003. godine, redefinirajući nacionalne prioritete, načine provedbe i poduzimanje posebnih mjera sukladno izmijenjenim društvenim i političkim okolnostima, ostvarenom napretku i daljnjim izazovima u procesu uključivanja i poboljšanja socio-ekonomskog položaja Roma. Nadalje, Nacionalnom strategijom usklađuje se temeljni strateški dokument za integraciju pripadnika romske nacionalne manjine s Priopćenjem Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom ekonomskom i socijalnom odboru i Odboru regija o Okviru EU za nacionalne strategije integracije Roma do 2020. godine.

U svrhu praćenja provedbe cjelokupnog operativnog dijela Nacionalne strategije Vlada Republike Hrvatske osnovala je Povjerenstvo za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine.

Izvješće o provedbi Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje 2013.-2020., za 2019. i 2020. godinu

Izvješće o provedbi Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine, za 2018. godinu

Izvješće o provedbi Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine, za 2016. i 2017. godinu

Izvješće o provedbi Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje 2013.-2015., za 2015. godinu

Izvješće o provedbi Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje 2013.-2015., za 2014. godinu

Akcijski plan za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2015. godine

Evaluacija Nacionalne strategije za uključivanje Roma u RH

Evaluation of Croatian National Roma Inclusion Strategy - Report

Kampanja Vijeća Europe "Dosta!"