Prostorno uređenje

Ciljevi:

 1. Istražiti prostorni razmještaj lokacija naseljenih Romima
 2. Urbanističko uređenje lokacija naseljenih Romima
 3. Izrada županijskih programa za legalizaciju lokacija naseljenih Romima

Uređenje prostora, te urbanizacija i uređenje naselja, a time i lokacija naseljenih Romima, provodi se u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. To uključuje izradu, donošenje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i uređenja zemljišta, a u ovlasti je jedinica lokalne samouprave. Kako sustav planiranja i uređenja prostora naselja ili dijelova naselja nije utemeljen na principima nacionalne ili etničke pripadnosti stanovnika niti se na toj osnovi vode podaci o prostoru i korisnicima prostora, iz postojećih izvora nije moguće prikupiti podatke i temeljem toga dati relevantan pregled i ocjenu stanja izdvojenih lokacija naseljenih pretežito ili isključivo Romima.

Ocjena stanja temelji se na djelomično dostupnim podacima, procjenama i saznanjima županijskih zavoda za prostorno uređenje iz 2001. godine, te se ne može smatrati dobrim polazištem za sustavno i sveobuhvatno predlaganje mjera za poboljšanje stanja na lokacijama naseljenim Romima. Stoga se u mjerama predlaže uspostava baze podataka o lokacijama naseljenim Romima u okviru uspostave i vođenja informacijskog sustava prostornog uređenja Republike Hrvatske. Općenito, navedeno ukazuje da su područja naseljena Romima u Republici Hrvatskoj, u pravilu obilježena bespravnom izgradnjom, najčešće izvan građevinskog područja naselja, na tuđem zemljištu (vlasništvo države, općine, grada ili privatna), stoga najvećim dijelom neodgovarajuće komunalno opremljena i bez društvenih i gospodarskih sadržaja.

Razmatrajući neuređena i neopremljena bespravna područja naseljena Romima, iz županijskih izvješća se može prepoznati nekoliko osnovnih modela, a time i težine problema:

 • romske zajednice unutar građevinskog područja naselja su bez koncentracija na nekom području, Romi su obično protupravno useljeni u stare i napuštene objekte, često pred rušenjem,
 • to su područja unutar građevinskog područja nekog naselja, ali na površini druge namjene, stoga su bespravno izgrađeni dijelovi naselja,
 • izdvojena područja izvan građevinskog područja naselja bespravno su izgrađena.

Vezano za navedeno, županije se mogu podijeliti u tri osnovne kategorije:

1. Županije koje navode da na svom teritoriju nemaju evidentirana područja naseljena Romima niti romska domaćinstva (6): Krapinsko-zagorska, Požeško-slavonska, Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska županija;

2. Županije koje procjenjuju da postoji određeni broj područja integriranih u postojeća naselja gradova ili općina, kao dijelovi tih naselja, ali na površini druge namjene, te su stoga bespravna (8): Zagrebačka, Karlovačka, Bjelovarsko-bilogorska, Brodsko-posavska, Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, Istarska županija i Grad Zagreb;

3. Županije s izraženom problematikom (s izdvojenim lokacijama i/ili integriranim u postojeća naselja) (7): Sisačko-moslavačka, Varaždinska, Koprivničko-križevačka, Primorsko-goranska, Ličko-senjska, Virovitičko-podravska i Međimurska županija.

Procjenjuje se da su romske zajednice u Republici Hrvatskoj evidentirane ukupno u 15 županija na oko 100 lokacija različitih veličina pojava, od čega 40 lokacija kao izgradnja izvan građevinskog područja i 60 lokacija kao skupina objekata unutar građevinskog područja nekog naselja (dio naselja) te više pojedinačnih područja sa 1-2 romske obitelji. Za 10 županija u kojima ima veći broj lokacija iznesene su procjene iz kojih proizlazi da na njihovom teritoriju (Sisačko moslavačka, Varaždinska, Koprivničko križevačka, Primorsko goranska, Ličko senjska, Virovitičko podravska, Brodsko posavska, Istarska i Međimurska županija te Grad Zagreb) na 70-ak lokacija živi oko 12.000 Roma, u približno 2.000 obitelji.
 

Cilj:

Stvaranje uvjeta za urbanističko uređenje područja naseljenih Romima. Očekivani učinak je urbanizacija te podizanje kvalitete stanovanja Roma.

Radi sagledavanja postojećeg stanja, te polazišta za izradu konkretnih, učinkovitih i primjerenih mjera za njegovo sustavno unaprjeđenje, kao prvi korak i nužan preduvjet je istraživanje prostornog razmještaja i stanja lokacija naseljenih Romima, veličine, brojnosti i stanja objekata, opremljenosti infrastrukturom i javnim sadržajima, stanja okoliša i dr., po županijama, općinama i gradovima.
 

Mjere:

 1. Istraživanje prostornog razmještaja i karakterizacija lokacija naseljenih Romima na području Republike Hrvatske
  Nositelj: Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja (koordinator provedbe mjere), Znanstveno istraživačka institucija u suradnji s nadležnim stručnim službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, mjesnim samoupravama, vijećima/predstavnicima romske nacionalne manjine, predstavnicima romskih udruga i drugim nevladinim organizacijama
  Rok: 2004. godina
  Sredstva: 500.000,00 kuna u 2004. godini
 2. Izrada županijskih programa aktivnosti i mjera za unaprjeđenje stanja prostora i okoliša lokacija naseljenih Romima

  Temeljem rezultata istraživanja iz točke 1. Mjera, izradit će se županijski programi aktivnosti i mjera za unaprjeđenje stanja prostora i okoliša lokacija naseljenih Romima, po županijama s predmetnom problematikom. Programi će detaljno odrediti radnje i radove koje je potrebno provesti te način, rokove i subjekte zadužene za provedbu. Također, odredit će sredstva potrebna za izvršenje, te izvore sredstava.

  Nositelj: Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja (koordinator provedbe mjere) u suradnji s Županijskim zavodima za prostorno uređenje onih županija koje imaju predmetnu problematiku, s jedinicama lokalne samouprave, županijskim vijećima/ predstavnicima romske nacionalne manjine, predstavnicima romskih udruga i drugim nevladinim organizacijama
  Rok: 2004. - 2005. godina
  Sredstva: 500.000,00 kuna u 2004. godini

 3. Poticanje rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na državnom zemljištu

  Temeljem rezultata istraživanja iz točke 1. Mjera i tijekom izrade županijskih programa aktivnosti i mjera za unaprjeđenje stanja prostora i okoliša lokacija naseljenih Romima, rješavat će se imovinsko-pravni odnosi na zemljištu. U slučaju rješavanja navedenog na zemljištu u državnom vlasništvu, isti će se, ukoliko ne postoje zapreke, pokušati razriješiti na jedan od sljedećih načina: prodajom direktnom pogodbom, ustupanjem bez naknade, dodjelom na korištenje, prijenosom vlasništva na jedinice lokalne samouprave ili na neki drugi primjeren način, ovisno o mogućnostima.

  Nositelj: Ured za državnu imovinu Vlade Republike Hrvatske u suradnji s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
  Rok: tijekom 2004. i 2005. godine
  Sredstva: utvrdit će se naknadno

 4. Provedba županijskih programa aktivnosti i mjera za unaprjeđenje stanja prostora i okoliša lokacija naseljenih Romima

  Nositelji: Županijski zavodi za prostorno uređenje onih županija koje imaju predmetnu problematiku u suradnji s jedinicama lokalne samouprave, županijskim vijećima/predstavnicima romske nacionalne manjine, predstavnicima romskih udruga i drugim nevladinim organizacijama
  Rok: po provedbi točke 2. Mjera do izvršenja
  Sredstva: u skladu s točkom 2.

 5. Kontinuirano praćenje stanja lokacija naseljenih Romima

  Uspostava baze podataka o stanju i unaprjeđenju stanja lokacija naseljenih Romima, uz daljnje praćenje procesa i aktivnosti u prostoru i okolišu. Navedeno će se provoditi u okviru uspostave i vođenja informacijskog sustava prostornog uređenja Republike Hrvatske za potrebe kontinuiranog praćenja stanja u prostoru, izrade izvješća o stanju u prostoru, programa mjera za unaprjeđenje stanja u prostoru i dokumenata prostornog uređenja, svih razina.

  Nositelji: Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja (kao koordinator provedbe mjere), županijski zavodi za prostorno uređenje, općine i gradovi
  Rok: trajno
  Sredstva: dodatna sredstva nisu potrebna