Pravo pripadnika nacionalnih manjina na zaštitu od svake djelatnosti koja ugrožava ili može ugroziti njihov opstanak, ostvarivanje prava i sloboda

Zakonom o suzbijanju diskriminacije osigurava se zaštita i promicanje jednakosti kao najviše vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske, stvaraju se pretpostavke za ostvarivanje jednakih mogućnosti i uređuje zaštita od diskriminacije na osnovi rase ili etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog naslijeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije.
 
Zakon o suzbijanju diskriminacije otvorio je dodatne mogućnosti zaštite svakog pojedinca od bilo kojeg oblika diskriminacije pa tako i od diskriminacije na temelju nacionalne pripadnosti. Dodatno je ojačano praćenje pojava diskriminacije u društvu te je omogućeno sankcioniranje svih oblika diskriminacijskih postupanja.
 
Sukladno Zakonu o suzbijanju diskriminacije središnje tijelo nadležno za suzbijanje diskriminacije je Ured pučkog pravobranitelja Republike Hrvatske.