Treći sastanak Radne skupine za izradu Nacionalnog plana za uključivanje Roma

Dana 5. veljače 2021. godine, s početkom u 10:30 sati održan je 3. sastanak Radne skupine za izradu Nacrta Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027. godine i Nacrta Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027. godine, za razdoblje od 2021. do 2022. godine. Sastanak je putem Microsoft Teams aplikacije vodio voditelj Radne skupine, ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina – Alen Tahiri, univ. spec. pol.

Na 3. sastanku Radne skupine predstavljene su ključne promjene izvršene u 3. Prijedlogu nacrta Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027. godine, koje uključuju ugrađivanje i dopunu posebnih ciljeva, zakonodavni i institucionalni okvir zaštite nacionalnih manjina, popis strateških dokumenata i ostale tehničke izmjene dokumenta.

Predstavljen je i 2. Prijedlog nacrta Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027. godine, za 2021. i 2022. godinu te su dogovorene daljnje aktivnosti članova Radne skupine s ciljem finaliziranja ovog dokumenta.

Drugi dio sastanka bio je posvećen prezentaciji Komunikacijske strategije. Komunikacijska strategija Nacionalnog plana izrađena je s ciljem transparentnog i jasnog komuniciranja o procesu izrade Nacionalnog plana, kao i o njegovoj provedbi usmjerenoj identificiranim ciljanim skupinama, od strane ključnih figura u skladu s definiranim komunikacijskim alatima i putem različitih komunikacijskih kanala.

Sljedeći koraci u procesu izrade Nacionalnog plana uključuju sastanke užih radnih skupina (za prevenciju antiromskog rasizma i diskriminacije i suzbijanje siromaštva i socijalne isključenosti te jačanje građanske participacije Roma) planirane za 12. veljače 2021. godine, finalizaciju Nacrta Nacionalnog plana i pratećeg Akcijskog plana do sredine ožujka 2021. godine te upućivanje dokumenata u javno savjetovanje u drugoj polovici ožujka 2021. godine.

Zapisnik s 3. sastanka Radne skupine za izradu Nacionlanog plana za uključivanje Roma