Vijesti

Filtrirajte vijesti:
Od:
Do:
Pronađeno 692 vijesti.
Odgovori na najčešće postavljena pitanja vezana za prijavu na Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava udrugama za provedbu projekata u području zaštite, poštivanja i promicanja ljudskih prava

Na Natječaj se može prijaviti svaka udruga koja je registrirana u Republici Hrvatskoj i čije djelovanje je u skladu s prioritetima i propisanim uvjetima Natječaja Ureda.

U skladu s uvjetima Natječaja preslika izvatka iz Registra udruga, odnosno iz matične evidencije (za P-7) ne smije biti starija od 3 mjeseca od datuma prijave na natječaj.

Prijavljeni projekt udruga u načelu provodi samostalno, ali ga može provoditi u suradnji ili u partnerstvu s određenom institucijom/udrugom. Obrazac sporazuma o partnerstvu Ured nije propisao. Međutim, ukoliko se udruga odlučila za partnerski tip projekta, potrebno je dostaviti objašnjenje partnerstva, odnosno sporazum o partnerstvu u slobodnoj formi.15.04.2013. | Pisane vijesti

Seminar o ulozi i unaprjeđenju rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, Karlovac, 27. ožujka 2013. godine

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u suradnji sa Savjetom za nacionalne manjine održao je u srijedu 26. ožujka 2013. godine u Karlovcu (u prostorijama Grada Karlovca) prvi ovogodišnji seminar o ulozi i unaprjeđenju rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.

Na seminaru su sudjelovali,uz predstavnike Ureda i Savjeta za nacionalne manjine, i članovi vijeća i predstavnici nacionalnih manjina i predstavnici tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sa područja Karlovačke županije te predstavnici Minstarstva uprave.29.03.2013. | Pisane vijesti

Natječaj za udruge 18.03.2013. | Pisane vijesti
Natječaj ODIHR-a

Inicijative mladih Roma "Mladi za promjene "- promicanje mladih Roma kroz angažman lokalnih udruga u romskim zajednicama
Ured za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) Organizacije za europsku sigurnost i suradnju u Europi (OESS) je objavio poziv za podnošenje prijedloga za identifikaciju lokalnih provedbenih partnera za realizaciju svog projekta Inicijative mladih Roma "Mladi za promjene - promicanje mladih Roma kroz angažman lokalnih udruga u romskim zajednicama". Projekt se ostvaruje kroz mandat ODIHR-a, pružajući potporu " projektima jačanja kapaciteta romskih i sintskih organizacija te osnaživanje romskih zajednica", kako je predviđeno u Akcijskom planu za poboljšanje položaja Roma i Sinta na području OESS-a i odluci službenog Vijeća 8/6 usvojenoj u Helsinkiju.12.03.2013. | Pisane vijesti