Prvi sastanak Radne skupine za izradu Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima

Dana 19. svibnja 2022., s početkom u 14,00 sati održan je 1. sastanak Radne skupine za izradu Nacrta Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima, za razdoblje od 2022. do 2027. i Nacrta Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2022. do 2027., za razdoblje od 2022. do 2024. Sastanak, održan putem Microsoft Teams aplikacije, vodila je zamjenica voditelja Radne skupine, voditeljica Službe za ljudska prava Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, gđa Danijela Gaube.
 
Dnevni red sastanka uključivao je usvajanje Poslovnika o radu Radne skupine za izradu Nacrta Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2022. do 2027. i Nacrta Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2022. do 2027., za razdoblje od 2022. do 2024., predstavljanje zakonodavnog okvira strateškog planiranja i smjernica za izradu nacionalnih planova, usuglašavanje oko posebnih ciljeva Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2022. do 2027. u svrhu ostvarivanja strateških ciljeva iz Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske 2030. te razno.
 
Radna skupina je jednoglasno usvojila Poslovnik Radne skupine, kao i izloženi tempo i način rada - koji planira ukupno tri (3) sastanka Radne skupine u punom sazivu te po potrebi održavanje sastanaka užih radnih skupina, odnosno posebnih tematskih sastanaka. Prema planiranom hodogramu, dokument bi trebao biti pripremljen za proceduru usvajanja na Vladi Republike Hrvatske do prosinca 2022.
 
Radna skupina prihvatila je stav Ureda, prema kojem se proces izrade novog dokumenta vidi prije svega kao proces USUGLAŠAVANJA, kako na razini definiranih područja intervencije tako i na razini specifičnih/posebnih ciljeva i ciljanih vrijednosti tj. pokazatelja ishoda.
 
Nakon prezentacije posebnih ciljeva Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2022. do 2027., članovi Radne skupine zatraženi su da se do 25. svibnja 2022. očituju o predloženim posebnim ciljevima te da iznesu eventualne komentare/prijedloge/korekcije na predložene posebne ciljeve.