Savjet za ljudska prava

Slika /slike/predrag-stakic-ljudska-prava-logo-izbor-1328585176-104751.jpg
Na temelju članka 24. stavaka 1. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 10. prosinca 2021., donijela je Odluku o osnivanju Savjeta za ljudska prava (nadalje: Savjet).

Savjet je međuresorno i savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske za pitanja ljudskih prava.
 
Inicijativa za osnivanje Savjeta, naslanja se na političku tradiciju postojanja posebnog međuresornog tijela koje bi Vladi Republike Hrvatske pomoglo u nastojanjima da se što konstruktivnije i efikasnije prepozna te reagira na nove izazove u području ljudskih prava, kako na nacionalnoj tako i na globalnoj razini.
Izbjeglički valovi, posljedice krize izazvane pandemijom bolesti COVID-19, razorni potresi koji su pogodili Grad Zagreb, Zagrebačku, Sisačko-moslavačku, Karlovačku i Krapinsko-zagorsku županiju,   kao i ekspanzije govora mržnje i lažnih vijesti u javnom prostoru, pred hrvatsko društvo postavljaju nove izazove u poštivanju ljudskih prava i zahtijevaju snažnu predanost Vlade Republike Hrvatske promicanju ljudskih prava i zaštiti najranjivijih društvenih skupina. Stoga, osnivanje Savjeta za ljudska prava predstavlja važan operativni doprinos provedbi ovih ciljeva kao i snažan simbolički izraz predanosti Vlade Republike Hrvatske zaštiti ljudskih prava.

Zadaće Savjeta su:
 
 • sudjelovanje u kontinuiranom praćenju i analizi javnih politika koje se odnose i/ili utječu na razvoj ljudskih prava u Republici Hrvatskoj
 • sudjelovanje u davanju mišljenja Vladi Republike Hrvatske o nacrtima propisa koji se odnose i/ili utječu na stanje ljudskih prava u Republici Hrvatskoj i predlaganje Vladi Republike Hrvatske mjera za rješavanje određenih problema, te mjera za poboljšanje stanja ljudskih prava
 • sudjelovanje u programiranju i utvrđivanju prioriteta za korištenje fondova Europske unije koji su otvoreni za Republiku Hrvatsku u području zaštite ljudskih prava, kao i ostalih fondova Europske unije koji mogu uključivati i ljudska prava ili imati utjecaja na njihovo ostvarivanje
 • praćenje provedbe Nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije
 • razmatranje izvještaja i periodičnih izvješća međunarodnih organizacija o stanju ljudskih prava u Republici Hrvatskoj
 • praćenje primjene međunarodnih instrumenata koji se odnose na područje zaštite i promicanje ljudskih prava i proučavanje iskustava drugih zemalja u ostvarivanju ljudskih prava
 • predlaganje Vladi Republike Hrvatske osnivanja privremenih pomoćnih tijela, ad hoc radnih skupina, radi obrade pojedinih tema od nacionalne važnosti ili rješavanja pojedinih pitanja iz područja ljudskih prava
 • suradnja s nacionalnim odborima i povjerenstvima za pojedina područja ljudskih prava, tijelima za ljudska prava Hrvatskoga sabora, pučkim pravobraniteljem i ostalim opunomoćenicima Hrvatskoga sabora za promicanje i zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda te udrugama za zaštitu i promicanje ljudskih prava registriranim u Republici Hrvatskoj
 • suradnja sa županijskim koordinacijama za ljudska prava i Koordinacijom za ljudska prava Grada Zagreba.

Sastav Savjeta

Anja Šimpraga, potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske imenovana je predsjednicom Savjeta za ljudska prava.

Savjet čine:
 • potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske nadležna za ljudska prava, predsjednica Savjeta
 • 14 predstavnika tijela javne vlasti – nadležnih tijela državne uprave i ureda Vlade Republike Hrvatske
 • 3  predstavnika udruga i drugih organizacija civilnoga društva koje su posvećene razvoju i promicanju ljudskih prava u Republici Hrvatskoj

Svaki član Savjeta ima svoga zamjenika koji ga mijenja u slučaju odsutnosti odnosno spriječenosti.
 
Po potrebi, na poziv predsjednika Savjeta, u radu Savjeta mogu sudjelovati i predstavnici drugih nadležnih tijela i institucija, te stručnjaci iz pojedinih područja vezanih za ljudska prava, bez
prava glasa.
 
Predsjednicu, članove i zamjenike članova Savjeta imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od tri godine.
Stručne i administrativne poslove za rad Savjeta obavlja Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
 
Povezani dokumenti: