Sastanak Nacionalnih kontakt točaka za Rome u okviru predsjedanja Češke Republike Vijećem EU, 26.-27. listopada 2022., Prag

Slika /slike/FaceApp_1666871645824.jpg
Ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina aktivno sudjeluje na sastanku Nacionalnih kontakt točaka za Rome organiziranom u okviru češkog predsjedanja Vijećem Europske unije u Pragu, 26.-27. listopada 2022. godine.
Republika Hrvatska prepoznata je kao jedinstven primjer dobre prakse političke participacije pripadnika romske nacionalne manjine te je ravnatelj Ureda prezentirao hrvatski model političke participacije nacionalnih manjina na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, upoznajući prisutne s dodatnom vrijednosti koju uspostavljeni predstavnički, ali i ukupan zakonodavno-institucionalni okvir, donosi Romima u Republici Hrvatskoj.
Teme sastanka su, pored političke participacije i osnaživanja političkog sudjelovanja Roma u okviru koje je održana prezentacija ravnatelja, uključivale i borbu protiv antiromskog rasizma očuvanjem kulturne baštine i komemoriranjem žrtava Samudaripena te dijalog s civilnim društvom.  Zasebni, zatvoreni dio sastanka uključivati će raspravu predstavnika država članica s predstavnicima Agencije EU za temeljna prava o pokazateljima praćenja provedbe nacionalnih strateških okvira za uključivanje Roma.
Sastanku Nacionalnih kontakt točaka za Rome prethodila je Europska platforma za uključivanje Roma održana također u okviru češkog predsjedanja Vijećem EU u Pragu 25.-26. listopada 2022. godine. Osvrćući se na dosad učinjeno, široki forumski okvir događanja pružio je priliku za definiranje budućih koraka u dosizanju ciljeva EU strateškog okvira za Rome, s posebnim naglaskom na prostornu i obrazovnu segregaciju Roma te mogućnosti koje pružaju EU fondovi. Kako bi se osigurao prijenos preporuka širokog kruga dionika - sudionika Europske platforme za Rome, preporuke proizašle iz rasprava prezentirane su na sastanku Nacionalnih kontakt točaka za Rome. Pisane vijesti