Ravnatelj Ureda na 6. Dijalogu Vijeća Europe i romskog civilnog društva i 16. sjednici Odbora stručnjaka Vijeća Europe za Rome

Slika /slike/16. sjednica CAHROM_1.jpg
Ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH, Alen Tahiri, univ.spec.pol., sudjelovao je na 6. sastanku Dijaloga Vijeća Europe i civilnog društva Roma i Putnika te 16. sjednici Odbora stručnjaka Vijeća Europe za Rome (CAHROM) u Strasbourgu.

U okviru Dijaloga održano je nekoliko tematskih sastanaka (obrazovanje, kultura, povijest i holokaust; lokalna vlast; politička participacija i osnaživanje; borba protiv diskriminacije/antiromizma te ravnopravnost spolova, mladi i djeca) o procjeni provedbe Tematskog akcijskog plana Vijeća Europe 2016.-2019. kao i prioritetima sljedećeg dvogodišnjeg razdoblja.

Na 16. sjednici Odbora stručnjaka Vijeća Europe raspravljene su brojne teme, uključujući povijest Roma i povijesno sjećanje te pregled rada tematskih skupina, a ravnatelj Ureda je predstavio prioritete predsjedanja Republike Hrvatske Odborom ministara Vijeća Europe te pregled diskusija, preporuka i zaključaka međunarodnog stručnog skupa „Prijelaz od obrazovanja do zapošljavanja za mlade Rome – Ključni korak u uključivanju Roma“, održanog na Brijunima  25. – 26. rujna 2018 godine. Sudionici su ponovno pohvalili i organizaciju i sadržaj skupa i zahvalili Uredu i Vladi RH na pozornosti posvećenoj položaju ranjivih skupina, osobito mladih Roma.Pisane vijesti