Ustrojstvo

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

Služba za ljudska prava
Služba za ljudska prava obavlja sljedeće poslove:
 
 • koordinira izradu, prati i izvješćuje o provedbi Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava, Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije i pratećih akcijskih planova, Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima, Akcijskog plana za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita
 • koordinira radom i organizira sjednice Operativnog tima i Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima
 • koordinira radom i organizira sastanke i sjednice Stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo i Radne skupine za provedbu zadaća Stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo, u okviru kojih se izrađuju prijedlozi nacionalnih strateških dokumenata te o radu Stalnog povjerenstva podnosi izvješće Vladi Republike Hrvatske
 • predlaže Vladi Republike Hrvatske donošenje Plana razmještaja jednom godišnje sukladno utvrđenim potrebama za osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita
 • koordinira radom i organizira sjednice Povjerenstva za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske
 • koordinira radom Radne skupine za praćenje zločina iz mržnje; prikuplja i objavljuje podatke o zločinima iz mržnje te surađuje s organizacijama civilnoga društva, Organizacijom za europsku sigurnost i suradnju i drugim međunarodnim organizacijama vezano uz pitanja zločina iz mržnje
 • u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova vodi objedinjenu bazu podataka identificiranih žrtava trgovanja ljudima u Republici Hrvatskoj
 • financira projekte i programe organizacija civilnoga društva u području zaštite i promicanja ljudskih prava te prati njihovu provedbu
 • prati preporuke pučkog pravobranitelja i koordinira izradu izvješća o njihovoj provedbi
 • prati rad županijskih koordinacija za ljudska prava
 • koordinira aktivnosti tijela državne uprave i organizacija civilnog društva na području suzbijanja trgovanja ljudima te provodi mjere za suzbijanje trgovanja ljudima iz nadležnosti Ureda
 • koordinira rad ministarstava, nevladinih organizacija i drugih tijela koja sudjeluju u postupku uključivanja u društvo osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita (azilanti i stranci pod supsidijarnom zaštitom), surađuje s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave vezano za uključivanje osoba kojim je odobrena međunarodna zaštita u lokalnu zajednicu
 • djeluje u sklopu Europske mreže nacionalnih izvjestitelja i ekvivalentnih mehanizama (NREM) pri Europskoj komisiji i surađuje s međunarodnim institucijama na području suzbijanja trgovanja ljudima, izrađuje izvješća o provedbi međunarodnih instrumenata za suzbijanje trgovanja ljudima koje je Republika Hrvatska ratificirala
 • surađuje s međunarodnim institucijama na području integracije migranata i sudjeluje u radu Europske integracijske mreže (European Integration Network – EIN)
 • organizira i provodi edukacije stručnih djelatnika uključenih u direktan rad s ranjivim skupinama odnosno stručnih djelatnika zaposlenih u sustavima zaštite i podrške, poput socijalne skrbi, zdravstva, unutarnjih poslova, rada i zapošljavanja, obrazovanja, pravosuđa i dr. te djelatnika civilnog sektora koji su direktno uključeni u rad s ranjivim skupinama
 • sudjeluje u izradi izvješća o provedbi međunarodnih i europskih ugovora i konvencija u nadležnosti drugih tijela državne uprave u području iz djelokruga Službe
 • prati propise u Republici Hrvatskoj te međunarodne dokumente, daje stručna mišljenja, primjedbe i prijedloge na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa u područjima iz djelokruga Službe
 • programira, provodi i izvješćuje o financijskoj i sadržajnoj provedbi projekata financiranih iz fondova Europske unije (Europski socijalni fond; Fond za azil, migracije i integraciju; Programi Unije i dr.) i drugih tuzemnih i međunarodnih donatora u području zaštite i promicanja ljudskih prava, sudjeluje u odborima i pratećim tijelima odbora za praćenje provedbe Fonda za azil, migracije i integraciju
 • provodi aktivnosti vezane uz održivost projekata provedenih u okviru programa IPA 2009, IPA 2010 FFRAC, IPA 2012 FFRAC i AMIF: jačanje sustava integracije putem podizanja svijesti o integracijskim izazovima, jačanje kapaciteta dionika te jačanja koordinativnih aktivnosti
 • provodi unutarnje evaluacijske postupke te pruža administrativnu, stručnu i tehničku podršku unutarnjim i vanjskim revizorima u području iz djelokruga Službe
 • izrađuje i provodi interne procedure postupanja s ciljem unapređenja provedbe aktivnosti i projekata iz djelokruga Službe
 • sudjeluje u izradi Strateškog plana Ureda, izvješća o provedbi Strateškog plana Ureda te u izradi proračuna i izvješća o izvršenju proračuna, u dijelu iz djelokruga Službe
 • organizira i koordinira postupke savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja dokumenata iz djelokruga Službe
 • zaprima predstavke i pritužbe građana u području ljudskih prava te postupa po istima, daje stručna mišljenja i odgovara na upite institucija, medija i građana u područjima iz djelokruga Službe
 • sadržajno priprema, izrađuje i ažurira mrežne stranice Ureda iz djelokruga Službe te
 • obavlja i druge poslove koje Službi povjeri ravnatelj Ureda.
Služba za prava nacionalnih manjina
Služba za prava nacionalnih manjina obavlja sljedeće poslove:
 
 • prati provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i koordinira izradu izvješća o njegovoj provedbi
 • prati provedbu Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina i koordinira izradu izvješća o njenoj provedbi
 • sudjeluje u izradi, prati provedbu i izvješćuje o provedbi aktivnosti Operativnih programa za nacionalne manjine
 • koordinira izradu, prati i izvješćuje o provedbi Nacionalne strategije za uključivanje Roma i pripadajućeg Akcijskog plana, sudjeluje u predlaganju izmjena i dopuna navedenih dokumenata, odnosno u skladu sa smjernicama Europske unije, strateškim i programskim dokumentima, posebno osmišljava dugoročnu politiku ostvarivanja i unaprjeđivanja prava romske nacionalne manjine
 • koordinira radom i organizira sjednice Povjerenstva i Radne skupine Povjerenstva za praćenje Nacionalne strategije za uključivanje Roma
 • koordinira izradom i izvještava o provedbi Europskog okvira za Nacionalne strategije za uključivanje Roma;
 • programira, provodi i izvješćuje o financijskoj i sadržajnoj provedbi projekata financiranih iz fondova Europske unije (IPA program, Europski socijalni fond, Programi Unije) i drugih tuzemnih i međunarodnih donatora u području zaštite i promicanja prava pripadnika nacionalnih manjina;
 • sudjeluje u odborima i pratećim tijelima odbora za praćenje provedbe Partnerskog sporazuma između Republike Hrvatske i Europske unije, Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo i Programa unije
 • sudjeluje u procesima izrade višegodišnjih programskih i financijskih okvira Europske unije i Republike Hrvatske i pratećih razvojnih politika
 • provodi aktivnosti vezane uz održivost projekata provedenih u okviru programa CARDS, PHARE 2005, PHARE 2006, IPA 2008 i IPA 2012.
 • surađuje s tijelima Ujedinjenih naroda, Vijeća Europe, Organizacije za europsku sigurnost i suradnju i Europske unije u osnaživanju prava pripadnika romske nacionalne manjine i provedbi međunarodnih ugovora kao i europskog pravnog okvira te pratećih političkih okvira i inicijativa te u aktivnostima unapređenja međunarodnih i europskih standarda zaštite prava pripadnika romske nacionalne manjine
 • objedinjuje preporuke, očitovanja mišljenja, izvješća i drugih pismena tijela državne uprave sukladno traženju Agencije Europske unije za temeljna prava
 • sudjeluje u radu Međuvladinih mješovitih odbora za zaštitu nacionalnih manjina temeljem potpisanih bilateralnih sporazuma Republike Hrvatske s Mađarskom, Talijanskom Republikom, Republikom Srbijom, Crnom Gorom i Makedonijom
 • provodi unutarnje evaluacijske postupke te pruža administrativnu, stručnu i tehničku podršku unutarnjim i vanjskim revizorima u području iz djelokruga Službe
 • izrađuje i provodi interne procedure postupanja s ciljem unapređenja provedbe aktivnosti i projekata iz djelokruga Službe
 • surađuje s nadležnim tijelima na nacionalnoj, lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini u pitanjima ostvarivanja i osnaživanja prava pripadnika nacionalnih manjina te u svrhu unapređenja nacionalnih standarda njihove zaštite
 • surađuje s organizacijama civilnog društva i mrežama organizacija civilnog društva na međunarodnoj, europskoj, nacionalnoj i lokalnoj razini u pitanjima integracije i zaštite prava nacionalnih manjina
 • organizira i provodi edukacije stručnih djelatnika (zaposlenih u sustavima zaštite i podrške – poput socijalne skrbi, zdravstva, unutarnjih poslova, rada i zapošljavanja, obrazovanja, pravosuđa i sl.), djelatnika jedinica lokalne i područne (regionalne samouprave) kao i civilnog sektora s ciljem zaštite i promocije prava nacionalnih manjina
 • osmišljava preventivne aktivnosti uključujući i javne kampanje s ciljem podizanja svijesti pripadnika nacionalnih manjina o svojim pravima, senzibiliziranja javnosti i smanjivanja društvenih predrasuda kao i edukativne aktivnosti i aktivnosti jačanja kapaciteta pripadnika nacionalnih manjina s posebnim naglaskom na djecu i mlade
 • organizira i provodi edukativne i druge aktivnosti za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina i predstavnike tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave s ciljem podizanja učinkovitosti njihova rada
 • prati ostvarivanje prava vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te suradnju udruga i ustanova nacionalnih manjina s institucijama u njihovim matičnim državama
 • pruža financijsku podršku, u okviru raspoloživih sredstava, djelovanju udruga nacionalnih manjina s ciljem daljnjeg unaprjeđenja njihovih prava te zaštite i promicanja kulturnog, nacionalnog, jezičnog i vjerskog identiteta
 • analizira izvješća o radu i utrošku sredstava, doznačenih iz državnog proračuna s pozicije Ureda za različite aktivnosti udruga nacionalnih manjina koje se bave očuvanjem kulturne baštine, jezika i identiteta; obavlja terenske izvide s ciljem utvrđivanja činjeničnog stanja u vezi s radom udruga i namjenskim korištenjem doznačenih sredstava
 • sudjeluje u izradi izvješća o provedbi međunarodnih i europskih ugovora i konvencija u nadležnosti drugih tijela državne uprave u području iz djelokruga Službe
 • daje stručna mišljenja i objašnjenja, izrađuje stručne podloge i analize u vezi s provedbom Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, Nacionalne strategije za uključivanje Roma i pripadajućeg Akcijskog plana
 • prati propise u Republici Hrvatskoj te međunarodne dokumente, daje stručna mišljenja, primjedbe i prijedloge na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa u područjima iz djelokruga Službe
 • sudjeluje u izradi Strateškog plana Ureda, izvješća o provedbi Strateškog plana Ureda te u izradi proračuna i izvješća o izvršenju proračuna, u dijelu iz djelokruga Službe; koordinira izradom i izrađuje objedinjena izvješća Ureda
 • izrađuje nacrte podzakonskih propisa i opisa poslova radnih mjesta za Ured
 • izrađuje i ažurira plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena te posebni popis gradiva s medijima i rokovima čuvanja za Ured, sukladno važećim propisima o uredskom poslovanju i arhivskoj djelatnosti
 • obavlja pravne, stručne i savjetodavne poslove u vezi s provedbom zakona i drugih propisa iz područja radnopravnih i službeničkih odnosa te poslove planiranja i upravljanja ljudskim potencijalima u Uredu
 • organizira provedbu javnih natječaja, oglasa i internih oglasa za prijam državnih službenika te provodi postupak prijma osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
 • daje stručna mišljenja, primjedbe i prijedloge na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga drugih tijela državne uprave
 • obavlja poslove koji se odnose na rješavanje u upravnim stvarima iz područja pristupa informacijama, koordinira izradu odgovora na upite u svrhu osiguravanja prava na pristup informacijama
 • organizira i koordinira postupke savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja dokumenata iz djelokruga Službe
 • zaprima predstavke i pritužbe građana u području prava nacionalnih manjina te postupa po istima; daje stručna mišljenja i odgovara na upite institucija, medija i građana u područjima iz djelokruga Službe
 • sadržajno priprema, izrađuje i ažurira mrežne stranice Ureda iz djelokruga Službe te
 • obavlja i druge poslove koje Službi povjeri ravnatelj Ureda.