V.d. Ravnatelja Ureda jedan od predsjedatelja na Međunarodnoj konferenciji o Romkinjama Strasbourg, 6-7. studenog 2017.

Slika /slike/Strasbour 09112017.jpg
U Strasbourgu je od 6-7. studenog 2017. održana šesta Međunarodna konferencija o Romkinjama (održava se svake dvije godine) a tema ovogodišnjeg skupa bila je: „Žene i politička zastupljenost: situacija s Romkinjama“. Velik broj, mahom sudionica, iz raznih područja-parlamentarci, vladini dužnosnici, akademski krugovi, nevladin sektor i dr. raspravljali su o aktualnoj problematici ravnopravnosti spolova u svakodnevnom životu ali s posebnim naglaskom na političku zastupljenost a u tom kontekstu o teškoj situaciji Romkinja. O značaju skupa govori i činjenica da se uvodnim govorom obratio i Glavni tajnik Vijeća Europe (VE) Thorbjorn Jagland naglasivši cijeli niz aktivnosti koje VE provodi kako bi se poboljšao položaj Roma a posebice Romkinja u društvu te kako bi se smanjio jaz između Roma i ostalog dijela stanovništva na političkom, gospodarskom, kulturnom i drugim područjima.

G. Sočanac, u svojstvu predsjednika CAHROM-a,  predsjedao je dijelu Konferencije koji se odnosio na kandidiranje žena na listama političkih stranaka, s posebnim osvrtom na Romkinje. Desetak panelistica (među njima i gđa. Karolina Leaković iz SDP-a) govorilo je o brojnim zaprekama pri kandidiranju žena na određenim pozicijama unutar političkih stranaka. Iako u brojnim zemljama postoji sustav ženskih kvota u političkim strankama koji bi se kretao oko 40%, većina sudionica iznijela je da se te kvote ne ostvaruje čime se indirektno onemogućava politička participacija žena. Bilo je i informacija i prijedloga o uspostavi ženskih političkih stranaka ili čak feminističkih. Panelisti (bila su dva muškarca) složili su se da se moraju mijenjati stavovi, stereotipi o sudjelovanju žena u politici što je jedan izazovan i dugotrajan proces koji će uz žene tražiti i veći angažman muškaraca kako bi se mijenjala opća situacija.

Na kraju Konferencije otvorena je pledge lista koju su potpisivali mnogi sudionici Konferencije. Odnosna lista upozorava na značajnu podzastupljenost žena u političkom životu a samim time i nefunkcioniranju demokracije i cijelog društva. Pri svemu tome najveće su gubitnice ranjivih skupina, posebice Romkinje. Zato se pozivaju političke stranke za mijenjanjem postojećeg stanja kako bi se omogućila politička participacija žena na budućim europskim, nacionalnim, regionalnim i lokalnim izborima.
 

Pisane vijesti