Održane završne konferencije projekta “Potpora vijećima nacionalnih manjina na lokalnoj razini”

Slika /slike/Ostale informacije.jpg
Tijekom srpnja 2017. godine održano je pet završnih konferencija projekta “Potpora vijećima nacionalnih manjina na lokalnoj razini i to: 04.07. u Osijeku, 05.07. u Bjelovaru,  06.07. u Zagrebu, 11.07. u Rijeci i 13.07. u Zadru. Projekt je jedna od tri komponente šireg projekta ˝Potpora nacionalnim manjinama na lokalnoj razini˝, financiranog sredstvima EU u okviru programa IPA 2012.

Regionalne konferencije imale su za cilj predstaviti rezultate provedenog projekta te potaknuti diskusiju o istima s relevantnim dionicima: vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina, tijelima područne (regionalne) i lokalne samouprave, manjinskim i drugim udrugama, akademskim stručnjacima.

U okviru projektnih aktivnosti provedeno je opsežno istraživanje tzv.  GAP analiza (ili analiza jaza) kapaciteta i potreba vijeća i predstavnika nacionalnih manjina iz perspektive samih vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, predstavnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te predstavnika organizacija civilnog društva. Rezultati istraživanja objedinjeni su u publikaciji „Finalna sinteza rezultata integrirane GAP analize“ (dostupnoj na stranicama Ureda).

Tijekom projekta održano je 10 trodnevnih regionalnih edukacija predstavnika vijeća i pojedinačnih predstavnika nacionalnih manjina za praćenje provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i za jačanje njihove savjetodavne uloge i umrežavanje s ostalim ključnim dionicima lokalnog razvoja (poput lokalnih akcijskih grupa i udruga koje promiču održivi razvoj). U svrhu jačanja ove uloge izrađen i Priručnik za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina (također dostupan na stranicama Ureda). 

Konačno, s ciljem uključivanja perspektive vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u sustav praćenja Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina na nacionalnoj razini, izrađen je web portal putem kojeg će vijeća i predstavnici nacionalnih manjina u narednom periodu imati mogućnost izvještavati o provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina onako kako je oni vide.

Web portal dostupan je na adresi: https://pravanacionalnihmanjina.hr

Pisane vijesti