NATJEČAJ za dodjelu bespovratnih sredstava udrugama za provedbu projekata u području zaštite, poštivanja i promicanja ljudskih prava za 2014. godinu

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske (dalje: Ured) na temelju Odluke ravnatelja o raspisivanju Natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava udrugama za provedbu projekata u području zaštite, poštivanja i promicanja ljudskih prava za 2014. godinu (KLASA: 230-01/14-01/01 URBROJ: 50450-02/02-14-01), članka 23. Zakona o udrugama („Narodne novine", broj: 88/2001. i 11/2002.) i sukladno odredbama Kodeksa pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga („Narodne novine", broj: 16/2007.) raspisuje

N A T J E Č A J
za dodjelu bespovratnih sredstava udrugama za provedbu projekata
u području zaštite, poštivanja i promicanja ljudskih prava za 2014. godinu

1. VRSTA I IZNOS FINANCIJSKIH SREDSTAVA

Ukupan iznos raspoloživih sredstava koji je namijenjen za dodjelu bespovratnih sredstava udrugama u svrhu provedbe projekata putem ovog natječaja iznosi 300.000,00 kuna.

Najniži iznos koji udruga može zatražiti po pojedinačnom projektu je 20.000,00 kuna, a najviši 30.000,00 kuna. Udruga može poslati samo jednu prijavu na Natječaj.

Vremensko trajanje provedbe projekta je najmanje 6 mjeseci, a najviše 12 mjeseci.

Projektne aktivnosti trebaju se provoditi isključivo u Republici Hrvatskoj.

2. PRIORITETNA PODRUČJA AKTIVNOSTI ZA PRIJAVU PROJEKATA

šifra prioriteti

P-1 POTICANJE UKLJUČENOSTI ŽENA I MLADIH S INVALIDITETOM U JAVNI I POLITIČKI ŽIVOT

P-2 OSVJEŠĆIVANJE ŽENA – PRIPADNICA NACIONALNIH MANJINA O LJUDSKIM PRAVIMA

P-3 PREVENCIJA I SUZBIJANJE RAZLIČITIH OBLIKA NASILJA U OBITELJI

P-4 SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE I ZLOČINA IZ MRŽNJE,
uključujući i PROBLEMATIKU HIV/AIDS-a – PROVOĐENJE DESTIGMATIZACIJSKIH AKTIVNOSTI

P-5 SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA

3. UVJETI PRIJAVE

Na Natječaj se mogu prijaviti udruge koje se sustavno bave zaštitom i promicanjem ljudskih prava i prava nacionalnih manjina, koje su registrirane i djeluju u Republici Hrvatskoj najmanje jednu godinu, te čija je djelatnost od općeg/javnog dobra i u skladu s općim vrednotama utvrđenim Ustavom Republike Hrvatske.

4. ROK I NAČIN PRIJAVE

Rok za podnošenje prijava projekata udruga na Natječaj je 29. travanj 2014. godine.

Svi zainteresirani prijavitelji koji ispunjavaju uvjete Natječaja prijavljuju svoje prijedloge projekata na propisanim obrascima.

Prijave se dostavljaju Uredu putem pošte na adresu:

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
Vlade Republike Hrvatske
Mesnička 23
10000 Zagreb

ili

osobno u pisarnicu na adresu: Trg sv. Marka 3 u Zagrebu,
u uredovno vrijeme od 9.00 do 16.00 sati

Na omotnici, u kojoj se nalazi prijava, potrebno je istaknuti sljedeće:
Za natječaj - ne otvarati!
(P-__),upisati šifru prioritetnog područja

5. PROCJENA PRIJAVA I DONOŠENJE ODLUKE O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Postupak procjene pristiglih prijava provodi Stručna skupina za procjenu projekata udruga iz područja zaštite, poštivanja i promicanja ljudskih prava.

Prije konačnog odabira Stručna skupina donosi Privremenu rang-listu i Pričuvnu listu odabranih projekata za dodjelu bespovratnih sredstava.

Odluku o dodjeli bespovratnih sredstava udrugama za provedbu projekata u području zaštite, poštivanja i promicanja ljudskih prava za 2014. godinu iz raspoloživih sredstava Državnoga proračuna na poziciji Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske donosi ravnatelj Ureda.

Odluka će biti objavljena na web stranici Ureda www.uljppnm.vlada.hr

Rok za donošenje navedene odluke i sklapanje ugovora s udrugama o financiranju odobrenih projekta je 60 dana od dana zaključenja Natječaja.

Detaljne informacije o svim uvjetima za prijavu i ugovaranje projekata možete pronaći u dokumentu pod nazivom Upute za prijavitelje, koji je sastavni dio natječajne dokumentacije.

UZ OVAJ TEKST OBJAVLJUJU SE:

Upute za prijavitelje

Propisani obrasci:

Opisni obrazac
Obrazac proračuna
Obrazac životopisa
Obrazac ugovora
Obrazac izvješća o provedbi projekta
Obrazac financijskog izvješća
Legende, aktivnosti, korisnici
Obrazac za procjenu


Pisane vijesti