Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Trenutno nema otvorenih savjetovanja.
 

Jedna od temeljnih poluga suvremenih demokracija jest razvijeno civilno društvo koje se, između ostalog, ostvaruje u otvorenom dijalogu, suradnji, pa i partnerstvu građana, organizacija civilnoga društva, odnosno, općenito zainteresirane javnosti s javnim i državnim institucijama. Prihvaćanje takve aktivne uloge građana, otvorenosti i javnosti kao temeljnih vrijednosti podrazumijeva i spremnost državnih i javnih institucija na poduzimanje djelotvornih mjera savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata.

Vlada Republike Hrvatske 2009. godine prihvatila je Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata. Time se Republika Hrvatska pridružuje skupini razvijenih europskih demokracija koje su uspostavile jasne standarde i mjere savjetovanja državnih tijela sa zainteresiranom javnošću u postupcima kreiranja novih zakona, drugih propisa i akata, a standardi i mjere koje Kodeks predviđa odnose se ponajprije na: dostupnost, jasnoću i trajanje savjetovanja; informiranje o učincima savjetovanja, kao i usklađenost postupaka savjetovanja među državnim tijelima, odnosno, unapređenje kvalitete funkcioniranja rada državnih institucija uopće.


Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata

Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata koji je Vlada Republike Hrvatske prihvatila na sjednici održanoj 21. studenog 2009. godine možete preuzeti ovdje


Smjernice za primjenu Kodeksa

Smjernice za primjenu Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata možete preuzeti ovdje 

Kontakt podaci koordinatora za savjetovanje u Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina: 

Iva Cirkvenec
Tel. 00385 (0)1 6303 213
Fax: 00385 (0)1 4569 324
E-mail: iva.cirkvenec@uljppnm.gov.hr