JAVNI NATJEČAJ

KLASA: 112-01/11-01/01
URBROJ: 50404-11-02 od 10. X. 2011. (2780)

Na temelju članka 45. stavka 1. i članka 47. stavka 2. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 107/07, 27/08 i 49/11), članaka 2. i 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj upravi (Narodne novine broj 74/10), po prethodnom mišljenju Ministarstva uprave, KLASA: 112-01/11-01/932, URBROJ: 515-04-02/2-11-2 od 12. rujna 2011., Ured za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ

za prijam vježbenika/ice u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ured za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske

ODJEL ZA PROVEDBU NACIONALNIH PROGRAMA I PROJEKATA ZA NACIONALNE MANJINE

vježbenik/ica za osposobljavanje za obavljanje poslova stručnog suradnika/ice – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz probni rad od 12 mjeseci
Stručni uvjeti:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog ili humanističkog smjera
– znanje engleskog jezika
– poznavanje rada na računalu.
Pored navedenih uvjeta kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani odredbom članka 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Kandidati/kandidatkinje pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.

Ako kandidat/kandidatkinja ostvaruje pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan/na je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da je nezaposlen.

Za kandidate/kandidatkinje prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje. Ako kandidat/kandidatkinja ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
Za osobe primljene u državnu službu redovitim postupkom (vježbenici) probni rad (vježbenički staž) traje 12 mjeseci.
Kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem bit će pozvani na testiranje.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava ovim javnim natječajem, način na koji će se kandidati testirati i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kandidatkinja za testiranje bit će objavljeni na web-stranici Ureda za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske (www.nacionalnemanjine.vlada.hr).

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni web-stranici Ureda za nacionalne manjine (www.nacionalnemanjine.vlada.hr) i na web-stranici Ministarstva uprave (www.uprava.hr), najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje.

Za kandidata/kandidatkinju koji ne pristupi testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.
Uz prijavu kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:
– životopis, vlastoručno potpisan
– preslik diplome
– preslik radne knjižice
– preslik domovnice
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Javni natječaj bit će objavljen u Narodnim novinama i na web-stranici Ministarstva uprave (www.uprava.hr) i na web-stranici Ureda za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske (www.nacionalnemanjine.vlada.hr).

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u »Narodnim novinama« na adresu: Vlada Republike Hrvatske, Ured za nacionalne manjine, Zagreb, Mesnička 23, s naznakom: »Za natječaj«.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat/kandidatkinja po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kandidatkinjom prijavljenim na javni natječaj.

Ured za nacionalne manjine
Vlade Republike Hrvatske

Dodatni podaci vezani uz javni natječaj