Odgoj i obrazovanje

Ciljevi:

 1. Uključivanje romske djece u programe predškolskog odgoja, odnosno u programe pripreme za polazak u školu
 2. Uključivanje djece školskih obveznika u redovno obrazovanje i poticanje za završetak obrazovanja do granica vlastitih mogućnosti
 3. Uključivanje mladeži i odraslih u nastavak obrazovnog procesa, u skladu s principom cjeloživotnog učenja.
 4. Uključivanje odraslih Roma u projekt "Hrvatska pismenosti: Put do željene budućnosti"
 5. Stipendiranje polaznika srednje škole i fakulteta
 6. Tiskanje romskog rječnika i drugih publikacija na romskom jeziku
 7. Edukacija učitelja i suradnika-pomagača

Pravo na odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina, Romi i pripadnici nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj ostvaruju u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina te Zakonom o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina.

Prema spomenutim propisima i temeljem njih prihvaćenih programa obrazovanja Romi se, kao i pripadnici drugih nacionalnih manjina mogu odgajati i obrazovati na materinjem jeziku od predškolske dobi, ako to žele. Danas pripadnici romske nacionalne manjine nisu sustavno uključeni ni u jedan model školovanja na svom jeziku, jer to do sada nisu tražili, već su uključeni u redovni odgojno-obrazovni sustav Republike Hrvatske na hrvatskom jeziku.

Romska djeca moraju biti ravnopravno uključena u sve odgojno-obrazovne ustanove, čime bi stekla jednake mogućnosti za kvalitetno školovanje do granica vlastitih mogućnosti kao i sva ostala djeca.

Međutim, zbog nedovoljnog poznavanja hrvatskog jezika, socijalno i materijalno deprivirane sredine iz koje dolaze, i niza drugih razloga, romska djeca koja ispunjavaju propisane uvjete (dob, tjelesne i duševne sposobnosti i dr.) nisu sva uključena u odgojno-obrazovni sustav. Ministarstvo prosvjete i športa ne raspolaže točnim brojem Roma koji bi trebali biti uključeni u određenu razinu odgojno-obrazovnog sustava. U 2002./2003. školskoj godini u odgojno-obrazovni sustav je uključeno oko 1.900 romske djece i učenika, a procjenjuje se da oko jedne trećine romske djece nikad nije bilo uključeno ni u jedan oblik odgoja i obrazovanja.

Ocjenjujući odgoj i obrazovanje Roma među najvažnijim čimbenicima za promjenu i poboljšanje njihovog položaja u društvu, posljednjih nekoliko godina nadležna državna tijela, lokalna zajednica, romske i ostale udruge čine napore da se obuhvati i uključivanje što više romske djece u programe predškolskog odgoja te obrazovanja. No, to je zbog dugogodišnje nedovoljne brige društva i marginaliziranog položaja Roma u mnogim segmentima življenja, tek početak dugotrajnog procesa koji traži osmišljavanje i primjenu mjera koje će romskoj djeci omogućiti jednake uvjete za sudjelovanje u svim odgojno-obrazovnim ustanovama i kvalitetno školovanje.

Cilj:

Temeljni cilj odgoja i obrazovanja romske djece u Hrvatskoj je osiguranje jednakih šansi, nediskriminacija, desegregacija, suzbijanje društvene marginaliziranosti, poticanje društvene integracije Roma, uz poštivanje prava manjina i prava na jednakost i sl.; provedba odgoja i obrazovanja na nacionalnoj razini, postupno uključivanje sve romske djece predškolske dobi u program pripreme za polazak u osnovnu školu, uključivanje sve romske djece u osnovno obrazovanje te poticanje srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja, uključivanje odraslih Roma u programe opismenjivanja i stjecanja zanimanja.
 

Mjere:

A. Predškolski odgoj

Radi pripreme romske djece za polazak u školu, važno je što veći broj djece predškolske dobi uključiti u programe predškole. Stoga je Ministarstvo prosvjete i športa, verificiralo više vrsta predškolskih programa u koje su uključena romska djeca. Osim uključivanja u redovni vrtić s ostalom djecom, verificirani su i: program istovrstan redovnom vrtiću za romsku djecu, kraći programi u trajanju od tri sata dnevno, programi kojima su obuhvaćena romska djeca godinu dana prije polaska u školu i sl. Te programe provode dječji vrtići, romski dječji vrtići, osnovne škole, romske i ostale udruge.

 1. Poticanje uključivanja što većeg broja romske djece u redovne programe dječjeg vrtića s ostalom djecom. Romsku djecu koja do pete godine života nisu bila uključena u dječji vrtić, uključiti u program predškole, kojem je svrha razvoj svih potencijala i sposobnosti primjereno dobi, te time povećanje njihove mogućnosti za uspjeh i napredovanje u redovnom sustavu obrazovanja.

  Okosnica toga programa je učenje hrvatskog jezika, razvijanje higijenskih i radnih navika, društvenosti, suosjećajnosti, samokontrole, usvajanje prihvaćenih obrazaca ponašanja, te sve druge aktivnosti kojima se potiče svestrani razvoj duševne i tjelesne osobnosti svakog djeteta.

  Program predškole bi se organizirao tijekom pedagoške godine, u trajanju od tri sata dnevno.

  Nositelj: Ministarstvo prosvjete i športa, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, romske i druge udruge
  Rok: 2004. godina i dalje kontinuirano
  Sredstva: 1.600.000,00 kuna u 2004. godini

 2. Ispitivanje govorno-jezičnog i psihofizičkog statusa romske djece prije uključivanja u program predškole.

  U tu svrhu, potrebno je osnovati mobilni stručni tim kojeg čine pedagog, psiholog, defektolog, socijalni radnik i liječnik, koji će obaviti spomenuto ispitivanje, predložiti individualne programe vježbi te ustrojavanje dječjih skupina, ovisno o postignutim rezultatima. S romskom djecom će se raditi pojačano na intelektualnom, emocionalnom, govornom, psihomotoričkom razvojnom planu i provoditi ciljane kompenzacijske, interventne i druge programe predškolskog odgoja. S malom skupinom će raditi jedan odgojitelj djece predškolske dobi i jedan Rom-pomoćnik odgojitelja.

  Nositelj: Ministarstvo prosvjete i športa, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, romske i ostale udruge
  Rok: 2004. godina i dalje kontinuirano
  Sredstva: 100.000,00 kuna za 2004. godinu

 3. Osiguranje jednog besplatnog obroka djeci uključenoj u program predškole, a u slučaju potrebe i prijevoza.

  Nositelj: Ministarstvo prosvjete i športa, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, romske i ostale udruge
  Rok: 2004. godina i dalje kontinuirano
  Sredstva: 500.000,00 kuna u 2004. godini

 4. Organiziranje dodatne izobrazbe odgojitelja za rad s djecom iz socijalno i ekonomski depriviranih sredina i Roma pomoćnika odgojitelja sa završenom srednjom školom, radi pomoći odgojitelju u razumijevanju romskog jezika.

  Nositelj: Ministarstvo prosvjete i športa, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, romske i ostale udruge
  Rok: 2004. godina i dalje kontinuirano
  Sredstva: 300.000,00 kuna u 2004. godini

 5. Održavanje mjesečnih tematskih predavanja za roditelje u naseljima nastanjenim Romima, s naglaskom na psihosocijalnu pomoć.

  Navedena predavanja održat će jednom mjesečno mobilni stručni tim u sastavu pedagog, psiholog, defektolog, socijalni radnik i liječnik, a odgojitelj djeteta i njegov pomoćnik organizirat će tjedne sastanke s roditeljima djece predškolske dobi vezano uz teme roditeljstva i odgoja djece.

  Nositelj: Ministarstvo prosvjete i športa, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanova koja provodi program predškole, romske i ostale udruge
  Rok: 2004. godina i dalje kontinuirano
  Sredstva: 100.000,00 kuna godišnje

 6. Vrednovanje rada i provedbe programa predškole te ovisno o postignutim rezultatima predlaganje i poduzimanje primjerenih mjera.
  Nositelj: Ministarstvo prosvjete i športa
  Rok: 2004. godina i dalje kontinuirano
  Sredstva: nisu potrebna

B. Osnovnoškolsko obrazovanje

Osnovna škola obvezatna je za svu djecu koja su do 31. ožujka tekuće godine navršila šest godina. Ustavom Republike Hrvatske i zakonskim odredbama zajamčeno je svoj djeci pravo na osnovno i obvezno školovanje, u dobi od 7. do 15. godine.

U osnovnu školu u školskoj godini 2002./2003. uključeno je oko 1500 romskih učenika, u oko 30 škola.

Budući da je najveći problem pri uključivanju romske djece u osnovnu školu nepoznavanje hrvatskog jezika, a Romi u Republici Hrvatskoj ne govore jedinstveni romski jezik, koji bi mogli naučiti učitelji, u škole se kao pomoć učitelju razredne nastave uvode suradnici-pomagači koji poznaju romski jezik kojim govore romska djeca u toj školi. Suradnici-pomagači rade sa skupinama učenika romske nacionalne manjine, od prvog do četvrtog razreda osnovne škole, radi pružanja pomoći učenicima u procesu socijalizacije i svladavanju redovitog nastavnog plana i programa.

Suradnici-pomagači u pravilu su stanovnici naselja ili dobro znaju naselje iz kojeg su učenici s kojima rade, imaju najmanje srednju stručnu spremu te, uz dobro znanje hrvatskog jezika, znaju i romski jezik sredine iz koje su učenici.

Unatoč velikim naporima koji se posljednjih nekoliko godina ulažu u uključivanje romske djece u redovno obrazovanje problemi su još uvijek golemi. Romi inzistiraju na uključenosti djece u razrede zajedno s drugom djecom, što ponekad roditelji te djece teško prihvaćaju, prvenstveno zbog manjkavosti u predznanju romske djece.

 1. Ustrojavanje razrednih odjela i/ili skupina primjerena predznanju romske djece.
  Za romsku djecu koja nisu bila uključena u program predškole i/ili ne poznaju dovoljno hrvatski jezik, ustrojit će se posebni razredni odjel ili posebna skupina u prvom razredu osnovne škole. Ministarstvo prosvjete i športa i nadležna osnovna škola izradit će nastavni plan i program te organizaciju njegove provedbe prilagođenu konkretnim okolnostima (broju romske djece, njihovom znanju, prostornim, kadrovskim i drugim mogućnostima škole i sl.).

  Za romsku djecu koja su bila uključena u program predškole i/ili dobro poznaju hrvatski jezik ustrojavaju se mješoviti razredi.

  Nositelj: Ministarstvo prosvjete i športa, škola koju dijete pohađa
  Rok: 2004. godina i dalje kontinuirano
  Sredstva: nisu potrebna

 2. Organiziranje produženog boravka i drugih oblika dopunske nastave za romsku djecu kojoj je to potrebno. Svrha produženog boravka i dopunske nastave je osiguranje prostornih i drugih uvjeta za pisanje domaćih zadaća i učenje romske djece koja nemaju primjerene uvjete u vlastitom domu, te pružanje pomoći radi njihovog boljeg napredovanja, usvajanja hrvatskog jezika i svladavanja nastavnog gradiva.

  Nositelj: Ministarstvo prosvjete i športa, škola koju dijete pohađa
  Rok: 2004. godina i dalje kontinuirano
  Sredstva: 50.000,00 kuna u 2004. godini

 3. Poticanje uključivanja romske djece u slobodne izvannastavne aktivnosti (npr. športske aktivnosti, amaterska školska i vanškolska društva i sl.) te poticanje, praćenje i razvijanje darovitosti kod djece za koju se to ocijeni korisnim. Osposobljavanje romskih učenika u izvannastavnim programima za korištenje novih informacijskih tehnologija.

  Nositelj: Škola koju dijete pohađa, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, nevladine udruge
  Rok: 2004. godina i dalje kontinuirano
  Sredstva: 30.000,00 kuna u 2004. godini

 4. Osiguranje prehrane u školi tijekom nastave i produženog boravka za romsku djecu slabijeg imovnog stanja

  Nositelj: Škola koju dijete pohađa, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave Rok: 2004. godina i dalje kontinuirano
  Sredstva: 150.000,00 kuna u 2004. godini

 5. Organiziranje slobodnih aktivnosti u osnovnim školama za romsku djecu koja žele njegovati romsku kulturu, običaje i tradiciju.

  Nositelj: Škola koju dijete pohađa u suradnji s nevladinim udrugama i športskim klubovima, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
  Rok: 2004. godina i dalje kontinuirano
  Sredstva: 50.000,00 kuna u 2004. godini

 6. Motiviranje i ponovno uključivanje u osnovno obrazovanje romske djece koja su iz nekog razloga napustila osnovno školovanje, a Rome koji su stariji od 15 godina, a nisu završili osnovnu školu ili su nepismeni, uključiti u program Vlade Republike Hrvatske "Za Hrvatsku pismenosti: Put do poželjne budućnosti", namijenjen opismenjivanju odraslih osoba i stjecanju zanimanja.

  Nositelj: Ministarstvo prosvjete i športa, pučka otvorena učilišta, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
  Rok: 2004. godina i dalje kontinuirano
  Sredstva: 600.000,00 kuna u 2004. godini

 7. Tiskanje slikovnog romsko-hrvatskog rječnika za djecu. Izrada slikovnica ili prijevoda slikovnica na romskom jeziku. Izrada udžbenika i rječnika, didaktičkih sredstava i radnih materijala koji bi olakšali ovladavanje hrvatskim standardnim jezikom i olakšali usvajanje jezične građe.

  Nositelj: Ministarstvo prosvjete i športa, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanova koja provodi program predškole, romske i ne-romske udruge
  Rok: 2004. godina i dalje kontinuirano
  Sredstva: 300.000,00 kuna

C. Srednjoškolsko obrazovanje

Broj Roma koji polaze u srednje škole je nezadovoljavajući. U školskoj godini 2002./2003. srednju školu je pohađalo svega oko 200 učenika.

S ciljem povećanja broja romskih učenika u srednjim školama, Ministarstvo prosvjete i športa provodi program stipendiranja. Financira se smještaj učenika u učeničkom domu te dodjeljuju pojedinačne stipendije. U školskoj godini 2002./2003. stipendiju prima 20 učenika, u učeničkom domu u Čakovcu, te devet učenika u drugim srednjim školama u Zagrebu, Bjelovaru i Čakovcu.

 1. Poticanje upisa romskih učenika u srednje škole organiziranjem pripreme za upis te pomoći u učenju i svladavanju gradiva.

  Nositelj: Ministarstvo prosvjete i športa, škole, romske i druge udruge
  Rok: 2004. godina i dalje kontinuirano
  Sredstva: 50.000,00 kuna u 2004. godini

 2. Stipendiranje romskih učenika kojima je to potrebno.

  Nositelj: Ministarstvo prosvjete i športa
  Rok: 2004. godina i dalje kontinuirano
  Sredstva: 300.000,00 kuna u 2004. godini

 3. Financiranje smještaja romskih učenika kojima je to potrebno u učeničke domove.

  Nositelj: Ministarstvo prosvjete i športa, škole, romske i druge udruge
  Rok: 2004. godina i dalje kontinuirano
  Sredstva: 300.000,00 kuna u 2004. godini

D. Visokoškolsko obrazovanje

Iako nema podataka o broju studenata - Roma, s obzirom na vrlo mali broj njih koji završavaju srednju školu, može se pretpostaviti da je broj studenata Roma neznatan.

 1. Poticanje romskih učenika na stjecanje višeg i visokog obrazovanja te organiziranje i financiranje pripreme za polaganje prijemnih ispita.

  Nositelj: Ministarstvo znanosti i tehnologije, sveučilišta, veleučilišta i visoke škole
  Rok: 2004. godina i dalje kontinuirano
  Sredstva: 100.000,00 kuna u 2004. godini

 2. Priznavanje dodatnih bodova Romima studentima za socijalno-ekonomske uvjete u kojima žive, za smještaj u studenski dom.

  Nositelj: Ministarstvo znanosti i tehnologije, studentski centri
  Rok: 2004. godina i dalje kontinuirano
  Sredstva: nisu potrebna

 3. Stipendiranje romskih studenata kojima je to potrebno.

  Nositelj: Ministarstvo znanosti i tehnologije, sveučilišta, veleučilišta i visoke škole, nevladine udruge
  Rok: 2004. godina i dalje kontinuirano
  Sredstva: 200.000,00 kuna godišnje

 4. Uvođenje predmeta romskog jezika i kulture kao izbornog predmeta na učiteljskoj akademiji i drugim visokoškolskim institucijama.

  Nositelj: Ministarstvo znanosti i tehnologije, sveučilišta, veleučilišta i visoke škole
  Rok: 2004. godina i dalje kontinuirano
  Sredstva: utvrdit će se naknadno

D. Odgoj i obrazovanje za ljudska prava

Na svim razinama odgoja i obrazovanja potrebno je učiti Rome i ostale građane o ljudskim pravima. Programi trebaju biti prilagođeni dobi učenika te sadržavati upoznavanje s ljudskim pravima, pravima nacionalnih manjina, toleranciji i dr.

Odgoj i obrazovanje za ljudska prava predstavlja nerazdvojni dio lokalnih, nacionalnih i globalnih strategija, kojima se nastoji osigurati učinkovit razvoj pojedinca, naroda ali i svijeta u cjelini. Obrazovanje za ljudska prava predstavlja učinkovito sredstvo u rješavanju ozbiljnih kriza suvremenog svijeta.

Programom trebaju biti obuhvaćena i romska i većinska populacija.

 1. Organiziranje učenja o ljudskim pravima u svim odgojno obrazovnim ustanovama.

  Nositelj: Ministarstvo prosvjete i športa, Savjet za obrazovanje za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava, Ministarstvo znanosti i tehnologije, nevladine udruge, ustanove
  Rok: 2004. godina i dalje kontinuirano
  Sredstva: nisu potrebna