Statusna pitanja

Ciljevi:

 1. Uklanjanje zakonskih, administrativnih i drugih prepreka u postupcima ostvarivanja statusnih prava Roma
 2. Zapošljavanje osoba koje govore romski jezik u službama koje rješavaju statusna pitanja Roma
 3. Sprječavanje nasilja prema Romima edukacijom i djelovanjem policije Uspostava sustava besplatne pravne pomoći za Rome
 4. Educiranje službenika za bolje razumijevanje Roma
 5. Poticanje preventivnog djelovanja policije
 6. Sprječavanje svih oblika diskriminacije

A. Državljanstvo

Dio Roma, iako živi u Republici Hrvatskoj duže vrijeme, nema uređeno hrvatsko državljanstvo.

Budući da je državljanski status važan uvjet za stjecanje mnogih prava (političkih, građanskih, gospodarskih, socijalnih, kulturnih i drugih), neophodno je hitno rješavanje tog pitanja.

Do problema u ostvarivanju hrvatskog državljanstva dolazi iz više razloga.

Pripadnici romske nacionalne manjine u najvećem broju slučajeva ne izvršavaju zakonsku obvezu prijave boravka u Republici Hrvatskoj, pa ne ispunjavaju sve zakonske pretpostavke za stjecanje hrvatskog državljanstva. Isprave kojima pripadnici romske nacionalne manjine dokazuju svoj identitet često su nedostatne. Zahtjev stoga sadrži formalne nedostatke koji sprječavaju postupanje po njemu. Kako Romi uglavnom ne prijavljuju rođenje djeteta nadležnim tijelima, djeca ne posjeduju izvode iz matice rođenih. Osim toga, postupke za stjecanje hrvatskog državljanstva maloljetne djece, u dijelu slučajeva pokreću osobe koje nisu za to ovlaštene zbog toga što se pojavljuju kao zakonski zastupnici djece rođene izvan braka, iako prethodno nije proveden postupak priznanja, odnosno utvrđivanja njihovog očinstva. Nadalje, jedan dio pripadnika romske nacionalne manjine nikada nije podnosio zahtjeve za izdavanje isprava o identitetu ili pak posjeduje isprave o identitetu bivše države iz kojih nije razvidan njihov državljanski status, a na temelju raspoloživih podataka taj status nije moguće nesumnjivo utvrditi.

Ovo se posebno odnosi na osobe koje borave u inozemstvu i koje su državljani jedne od republika bivše SFRJ, a u određenom vremenskom razdoblju imale su prebivalište u Republici Hrvatskoj.
 

Cilj:

Cilj je potaknuti Rome na podnošenje prijave, odnosno odjave boravišta i prebivališta, te promjene adrese stana u mjestu boravišta, odnosno prebivališta, kako bi im bilo olakšano ispunjavanje zakonskih pretpostavki za stjecanje hrvatskog državljanstva.

Ovim mjerama ujedno se žele otkloniti administrativne prepreke koje mogu dovesti do nekog od oblika diskriminacije Roma u postupku stjecanja hrvatskog državljanstva, te time olakšati romskoj populaciji ostvarivanje statusnih pitanja.
 

Mjere:

 1. Osnivanje mobilnih timova sastavljenih od predstavnika nadležnih ministarstava, ureda državne uprave, centra za socijalnu skrb, romskih nevladinih udruga i predstavnika Roma koji će u području naseljenom Romima utvrditi stanje u pojedinačnim slučajevima i uputiti stanovnike tog područja o načinu rješavanja statusnih pitanja, posebice prijave boravka i stjecanja hrvatskog državljanstva.

  Mobilni timovi će biti educirani za provedbu ove mjere.

  Putem sredstava javnog priopćavanja, osobito na lokalnoj razini (lokalni radio i novine) i romskih udruga, obavijestit će se Rome nastanjene na pojedinom području o datumu boravka i djelovanja mobilnih timova na tom području, kao i o drugim detaljima u svezi s provedbom ove mjere.
  U rad tima će se po potrebi uključivati poznavatelje romskih jezika koji će pružati pomoć Romima u obavljanju radnji u postupku rješavanju statusnih pitanja.
  Nositelj: Ministarstvo unutarnjih poslova, u suradnji s Ministarstvom pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, nevladinim udrugama, predstavnicima Roma i tijelima lokalne samouprave.
  Rok: Osnivanje mobilnih timova - svibanj 2004. godine; Edukacija timova - lipanj 2004. godine; Provedba mjere – do kraja 2004. godine.
  Sredstva: 100.000,00 kuna u 2004. godini

 2. Propisivanje postupka stjecanja hrvatskoga državljanstva, imajući u vidu teškoće na koje upozoravaju Romi u ostvarivanju njihovog statusa u Republici Hrvatskoj te konzultiranje romskih udruga o običajnim pravima Roma.

  Nositelj: Ministarstvo unutarnjih poslova u suradnji s Ministarstvom pravosuđa, uprave i lokalne samouprave
  Rok: tijekom 2004. godine
  Sredstva: nisu potrebna

 3. Upoznavanje službenika koji rade na predmetima rješavanja statusnih pitanja Roma, s običajima i ponašanjem Roma kako bi se spriječio svaki oblik njihove diskriminacije.

  Nositelj: Ministarstvo unutarnjih poslova u suradnji s Ministarstvom pravosuđa, uprave i lokalne samouprave
  Rok: 2003. godina
  Sredstva: nisu potrebna

 4. Pripremanje i tiskanje brošure na romskim jezicima s informacijama o pravima stranaca, stjecanju hrvatskog državljanstva, o prijavi, odnosno odjavi prebivališta, o osobnoj iskaznici, ostvarivanju zdravstvene zaštite, pretpostavkama reguliranja osobnog statusa, kao i obvezi da se to riješi, ostvarivanju prava socijalne skrbi te druge za Rome važne informacije.

  Nositelj: Ured za nacionalne manjine u suradnji s ministarstvima nadležnim za pojedina pitanja te predstavnicima romskih udruga
  Rok: tijekom 2004. godine
  Sredstva: 100.000,00 kuna u 2004. godini.

 5. Zapošljavanje osobe koja poznaje romski jezik u službama u kojima se zaprimaju zahtjevi Roma za uređenje statusnih pitanja u upravnim postupcima.
  Time će se Romima koji ne poznaju dovoljno hrvatski jezik olakšati svladavanje jezičnih i administrativnih zapreka te im omogućiti pravilno podnošenje zahtjeva.
  Nositelj: Ministarstvo unutarnjih poslova
  Rok: 2004. godina i kontinuirano
  Sredstva: 80.000,00 kuna u 2004. godini

B. Sprječavanje nasilničkog ponašanja prema Romima djelovanjem policije

U posljednje vrijeme u medijima se nerijetko izvještava o pojedinačnim napadima na Rome, što se zatim spominje u izvješćima međunarodnih organizacija za zaštitu ljudskih prava. Kako istrage nadležnih tijela najčešće pokazuju da se ne radi o rasističkim napadima, a često niti o napadima većinskog stanovništva na Rome, pravodobnim i objektivnim informiranjem, sustavnim istraživanjem i praćenjem takvih slučajeva izbjeglo bi se stvaranje dojma o ugroženosti pojedinih skupina građana, a prevencija svih oblika nasilničkog ponašanja omogućila bi miran i siguran život Roma i drugih građana Hrvatske.

U Republici Hrvatskoj nisu zabilježena sustavna rasno motivirana nasilja nad Romima, nego se pretežno radilo o verbalnom nasilničkom ponašanju mlađih osoba, često pod utjecajem alkohola. Također su zapažena nasilnička ponašanja i među samim Romima.

Međutim, za sustavnu borbu protiv bilo kojeg oblika nasilja prema stanovništvu, pa tako i Romima, potreban je sustavni rad na otkrivanju i suzbijanju te vrste kriminala što, između ostalog, uključuje praćenje broja takvih incidenata, te prikupljanje informacija o počiniteljima, žrtvama i područjima na kojima se takvi incidenti događaju.

Policijski službenici u ophodnji imaju velike mogućnosti za provođenje proaktivnih i preventivnih mjera suzbijanja nasilja na lokalnoj razini. Oni također mogu pružiti potporu i pomoć žrtvama rasno motiviranog nasilja, nadzirati ponašanje njegovih počinitelja, potencijalnih počinitelja i njihovih skupina, te sudjelovati u svakom drugom obliku preventivnog rada.

Iskustvo viktimizacije rasno motiviranim nasiljem može utjecati na ponašanje Roma, njihovo razmišljanje, osjećanje te djelovanje u društvenoj zajednici. Nije rijetkost da se pripadnici manjinskih skupina u strahu od nasilja nad vlastitim životom i tijelom, nezadovoljni zaštitom koju im društvo pruža, sami organiziraju, što nerijetko predstavlja začetak novog nasilja.
 

Cilj:

Jačati preventivno djelovanje, radi sprječavanja nasilničkog ponašanja i rasno motiviranog nasilja prema Romima, odnosno njihovo suzbijanje u samom začetku. Mjere se provode u suradnji s romskom zajednicom. Očekivani učinak je smanjivanje nasilničkog ponašanja i rasno motiviranog nasilja.
 

Mjere:

 1. Postizanje veće učinkovitosti policije u otkrivanju i sprječavanju nasilja nad Romima i nasilja u romskim zajednicama.

  Analizirat će se i istražiti incidenti koji su se već dogodili, promatrajući svaki slučaj zasebno, te skupinu srodnih slučajeva kao pojavu, kako bi se utvrdili obrasci nasilja te strategija za njegovo sprječavanje. Ojačat će se suradnja policije s romskom zajednicom na lokalnoj razini, snimiti odnos policije i Roma te uvažiti potrebe, interese i prijedloge romske zajednice u svezi s tim postupcima. Evaluirati učinke primijenjenih mjera te sukladno s tim dalje primjenjivati postojeće ili nove metode sprječavanja rasno motiviranog nasilja.

  Nositelj: Ministarstvo unutarnjih poslova u suradnji s pripadnicima romske zajednice
  Rok: 2003. godina i kontinuirano
  Sredstva: utvrdit će se naknadno

 2. Poticanje Roma na prijavljivanje rasnog i drugih oblika nasilja protiv njih, te evidentiranje i statističko praćenje broja takvih incidenata.

  Putem sredstava javnog priopćavanja i na druge načine djelovati na građane, posebice na Rome da kao žrtve ili kao svjedoci rasno motiviranog nasilja nad Romima, prijavljuju policiji takve slučajeve, s ciljem poboljšanja kvalitete policijske reakcije na prijave građana o rasnim incidentima. Policija će statistički pratiti narav i opseg nasilja drugih nad Romima i među pripadnicima romske zajednice, te o tomu jednom godišnje izvijestiti Ured za nacionalne manjine.

  Nositelj: Ministarstvo unutarnjih poslova i Ured za nacionalne manjine u suradnji s romskom zajednicom.
  Rok: kontinuirano
  Sredstva: utvrdit će se naknadno

 3. Povećanje broja policijskih službenika u sklopu akcije Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske "policija u zajednici", u onim lokalnim sredinama u kojima je veći rizik od pojave rasnog ili drugih oblika kriminala, te dodatno stručno usavršavati policijske službenike uključene u taj projekt. Posebnu pozornost treba posvetiti osposobljavanju policijskih službenika u vezi s potrebama manjinskih skupina, a posebice romske zajednice, te s njihovim pravima i potrebama. U sklopu tih mjera održavat će se zajednički sastanci predstavnika policije na područjima naseljenim Romima, s ciljem rješavanja problema koji se javljaju u postupanju policije.

  Nositelj: Ministarstvo unutarnjih poslova, romske udruge
  Rok za sve: kontinuirano
  Sredstva: utvrdit će se naknadno