Ravnatelj Ureda na 7. sastanku Biroa Upravnog odbora za antidiskriminaciju, raznolikost i uključivanje Vijeća Europe (CDADI)

Ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, gospodin Alen Tahiri, univ. spec. pol., 18. i 19. travnja 2024. sudjeluje u Parisu na 7. sastanku Biroa Upravnog odbora za anti-diskriminaciju, raznolikost i uključenost Vijeća Europe (CDADI). Kao član predsjedništva Upravnog odbora osvrnuo se na detaljne rezultate evaluacije rada Odbora i podijelio iskustvo Republike Hrvatske u provedbi relevantnih politika na nizu područja. Kao član više odbora, potvrdio je važnost djelovanja Upravnog odbora, pristupa utemeljenog na intersekcionalnosti i ljudskim pravima, međuvladinog pristupa, što ujedno na nekim područjima omogućuje i postavljanje novih standarda, kao i izrade operativnijih materijala bližih korisnicima.

Podsjetio je i na znatan doprinos Republike Hrvatske radu odbora Vijeća Europe na području borbe protiv diskriminacije, uključujući i sudjelovanje u brojnim inicijativama kao što su planovi provedbe Preporuke CM/Rec(2022)16 Odbora ministara državama članicama o borbi protiv govora mržnje, Preporuke CM/Rec(2022)10 Odbora ministara državama članicama o višerazinskim politikama i upravljanju za međukulturnu integraciju, pripreme za prvi sastanak Odbora ADI-SOGIESC, izradu programa i alata za uključivanje povijesti Roma u kurikulume i nastavne materijale, studije o desegregaciji i politikama uključivanja Roma na području obrazovanja, pilotiranja Višerazinskog indeksa upravljanja u pogledu integracije migranata, izradu uputa za strategije uključivanja te aktivnosti Vlade Republike Hrvatske na području borbe protiv antisemitizma i drugih oblika nesnošljivosti i mržnje temeljenih na vjeri.

Članove je upoznao i s upravo pokrenutim projektom SINERGY Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, sufinanciranog sredstvima AMIF-a, usmjerenim na smanjenje administrativnih zapreka, jačanje kapaciteta sustava za integraciju te osvještavanje ključnih dionika i opće populacije o legalnim migracijama i doprinosu državljana trećih zemalja razvoju društva.

Pisane vijesti